Kwetsbare natuurgebieden en soorten (kwaliteit)

Natura 2000-gebieden

Een belangrijk instrument om stikstofdepositie in natuurgebieden te verbeteren, is het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Het Rijk en provincies zette met het PAS in op natuurherstel en een dusdanige daling van stikstofdepositie. Op die manier zou er dan ruimte voor economische ontwikkeling nabij Natura2000 en NNN-gebieden ontstaan. Het PAS is echter door de Raad van State beoordeeld als onjuiste methode om toestemming te geven aan activiteiten die mogelijk schadelijk zijn voor gebieden als Natura2000 en NNN-gebieden[1]. Projecten moeten nu andere methoden gebruiken om aan te tonen dat de activiteiten niet schadelijk zijn. Dit kan door middel van een passende beoordeling of een ADC-toets[2]. Het streven is nog steeds dat de achtergronddepositie de komende jaren daalt. De daling van de stikstofdepositie resulteert ook in een daling van de verzurende effecten van stikstofdepositie. Door economische groei en bevolkingsgroei die gepaard gaan met meer verkeersbewegingen, productieprocessen en intensievere landbouw zal de druk op milieucondities blijven toenemen.

Natuur Netwerk Nederland

De provincies hebben de begrenzing van de gebieden die deel uitmaken van het Natuur Netwerk Nederland afgerond maar er moeten nog terreinen worden verworven en gerealiseerd. Hiervoor is vanuit het rijk jaarlijks 100 miljoen beschikbaar gesteld.

Biodiversiteit

Een groot deel van de soorten kent nu een sterk negatieve trend. Het is de verwachting dat als gevolg van verdere schaalvergroting in de landbouw en verstedelijking en de toename van verkeer de milieudruk zal blijven toenemen en de negatieve trend met name in het agrarische gebied zich voortzet. Daadwerkelijke verbetering van de biodiversiteit is alleen haalbaar als fundamentele wijzigingen in het beleid worden doorgevoerd[3].

  • 1 Raad van State, 2019
  • 2 Met een passende beoordeling kan aangetoond worden dat een activiteit niet schadelijk is. Onderdeel hiervan is de ADC-toets die voor de activiteit de Alternatieven toetst, de Dwingende reden van openbaar belang aantoont en vooraf en tijdig Compenserende maatregelen treft (Staro 2019).
  • 3 United Nations, 2019