Waarom een nieuwe Luchtvaartnota?

In het Regeerakkoord is afgesproken dat het kabinet een nieuwe Luchtvaartnota zal vaststellen voor de periode 2020 - 2040.

Waarom een milieueffectrapport?

Bij de besluitvorming over plannen die uiteindelijk nadelige gevolgen kunnen hebben voor het milieu, dient het milieubelang volwaardig te worden meegewogen.

Proces en procedure

De stappen van de planmer-procedure, zoals het ontwikkelen van de hoekpunten en het beschrijven van effecten hebben bij gedragen aan de visievorming en besluitvorming over de Luchtvaartnota.

Betrokken partijen

Op diverse momenten zijn verschillende partijen en organisaties geraadpleegd in het PlanMER proces.

De Luchtvaartnota in de context van andere plannen en besluiten

De Luchtvaartnota zal in de toekomst nader worden uitgewerkt in vervolgbesluiten over meer concrete programma’s, plannen en projecten.

Opgaven voor de luchtvaart

Wat zijn de meest belangrijke thema’s voor de luchtvaart in Nederland tot 2050? Deze vraag stond centraal in de verkenningsfase die het ministerie van IenW in 2019 heeft gepubliceerd en die de basis vormt voor de Luchtvaartnota.

Van opgaven naar hoekpunten

Om antwoord te bieden op de opgaven voor de toekomstige ontwikkeling van de luchtvaart, omvat de Ontwerp Luchtvaartnota een visie met een combinatie van maatregelen.

Voortbouwen (referentiesituatie)

In het hoekpunt Voorbouwen zijn het huidige beleid en de staande afspraken die juridisch en bestuurlijk verplicht zijn, doorgetrokken naar de toekomst.

Normeren

Het hoekpunt Normeren gaat uit van het normeren op klimaat en leefomgeving ten behoeve van een ambitieuze bijdrage aan de klimaatopgave én het substantieel verminderen van de hinder van de luchtvaart.

Concentreren

Hierin wordt ingezet op een optimaal verbindingennetwerk geconcentreerd op Schiphol. De vraag naar luchtvaart wordt zoveel mogelijk geaccommodeerd en het aantal passagiers groeit mee met het bruto binnenlands product.

Toon meer resultaten