Inleiding

Dit is het milieueffectrapport (PlanMER) voor het ontwerp van de nieuwe Luchtvaartnota. Het PlanMER is in opdracht en in samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) opgesteld door het consortium van Royal HaskoningDHV (RHDHV), het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) en Buck Consultants International (BCI). In de Luchtvaartnota legt het Kabinet het nieuwe beleid voor de luchtvaart vast voor de periode 2020 - 2050. Na vaststelling vormt de Luchtvaartnota het kader voor toekomstige besluiten over plannen en activiteiten voor de luchtvaart in Nederland.

Voor de Luchtvaartnota wordt de procedure van de milieueffectrapportage (planmer-procedure) gevolgd en wordt een milieueffectrapport (PlanMER) opgesteld. Dit draagt eraan bij dat het milieu volwaardig wordt meegewogen in de planvoorbereiding. Daarnaast draagt de planmer-procedure bij aan de visievorming en een zorgvuldige besluitvorming over de Luchtvaartnota. Dit PlanMER biedt inzicht in de mogelijke effecten van alternatieven op de fysieke leefomgeving. Het PlanMER biedt daarnaast ook op hoofdlijn inzicht in de economische effecten van de te maken keuzes.

Overslaan: Interactieve visual (Genially)

De interactieve content hieronder is mogelijk niet toegankelijk.

Interactieve visual (Genially)

Uw keuze voor cookies van derden

Op deze positie is een element verwerkt dat wordt verzorgd door een derde partij. Het is mogelijk dat deze en andere partijen cookies plaatsen op uw computer, daarom moeten wij toestemming vragen voor we de inhoud kunnen laten zien. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie over ons beleid.

In dit inleidende hoofdstuk zijn de aanleiding en de context van de Luchtvaartnota geschetst en zijn de achtergrond en de planmer-procedure toegelicht. Dit PlanMER bestaat vervolgens uit een deel A en B.

Deel A bevat de hoofdlijnen van de studie en biedt de lezer de informatie die op hoofdlijnen nodig is voor onderbouwing van besluitvorming in de Ontwerp Luchtvaartnota. Deel B levert achtergrondinformatie voor conclusies uit deel A. In hoofdstuk 2 is een beschouwing opgenomen van de totstandkoming van het nieuwe beleid, inclusief een beschrijving van de strategieën als hoekpunten van het maatschappelijk speelveld voor de in de Luchtvaartnota te maken keuzes. In hoofdstuk 3 worden de milieu- en economische effecten van deze hoekpunten met elkaar vergeleken. Aansluitend hierop is de Voorkeursstrategie voorgesteld en de effecten ervan beschreven (hoofdstuk 4).

In deel B zijn de aanpak en methodiek van het milieueffectonderzoek toegelicht (hoofdstuk 5). Om effecten te kunnen bepalen is inzicht nodig in de huidige situatie en de trends en ontwikkelingen van de relevante indicatoren. Deze huidige situatie en trends en ontwikkelingen zijn beschreven in hoofdstuk 6. In hoofdstuk 7 zijn de effecten van de huidige situatie ten opzichte van de referentiesituatie beschreven en zijn de effecten van de alternatieve hoekpunten van het voorgenomen beleid uitgewerkt. Hoofdstuk 8 bevat leemtes in kennis en de aandachtspunten voor monitoring. Ten slotte zijn een overzicht van bronnen en literatuur, en een overzicht van begrippen en afkortingen opgenomen in de bijlagen.