NOx en waterdamp

Huidige situatie

Naast CO2 stoten vliegtuigen onder andere waterdamp, roet, stikstofoxiden (NOx), koolwaterstoffen en zwaveloxiden uit welke allen bijdragen aan de opwarming van de aarde. CO2 verblijft tientallen tot honderden jaren in de atmosfeer alwaar de stof zijn klimaatimpact doet gelden. NOx werkt als katalysator voor de vorming van ozon en de uitputting van methaan. De uitstoot van waterdamp in combinatie met roet draagt bij aan wolkvorming. Al deze stoffen zijn schadelijk voor mens, natuur, luchtkwaliteit, materialen en het klimaat[1] [2] [3].

Doordat de uitstoot op grote hoogte plaats vindt is de impact op het klimaat langduriger en onvoorspelbaarder. Hoe groot de impact precies is en wat de invloed is op andere in de atmosfeer aanwezige stoffen is onzeker. Studies rekenen met een factor 1,3 tot 5 bovenop wat normaal verwacht mag worden op basis van de CO2-uitstoot[4].

Trends en ontwikkelingen

De CO2 en wateruitstoot van vliegtuigen neemt door de jaren heen af doordat vliegtuigen zuiniger worden. Dit komt voor een belangrijk deel door het toepassen van nieuwere motoren. Voor de NOx uitstoot van motoren gaat de verlaging in emissies minder snel omdat gelijktijdig met de brandstof efficiency verbetering de hoeveelheid uitgestoten NOx per kg brandstof – door verhoging van ‘de motordrukverhouding’ – enigszins kan toenemen, zoals ook is toegestaan in de motorcertificatie standaards van ICAO. Voor motorfabrikanten ligt ‘hierin’ een behoorlijke uitdaging naar de toekomst toe. Synthetische brandstoffen kunnen worden geproduceerd met behulp van verschillende productieprocessen en vanuit verschillende bron. Net als bij biobrandstof is de hoeveelheid fijnstof emissies welke ontstaat bij verbranding van brandstof, afhankelijk van het aromatengehalte, de waterstof/koolstof verhouding en andere aan de brandstof toegevoegde stoffen[5].

  • 1 PBL, 2018
  • 2 Expert judgement NLR, 2019
  • 3 IPCC, 1999
  • 4 PBL, 2018
  • 5 Expert judgement NLR, 2019