Referentiesituatie

De Nederlandse luchtvaartsector is op dit moment verantwoordelijk voor 7% van de CO2-emissie.

De CO2–emissies van de luchtvaart zullen in de toekomst door technologische ontwikkeling, het bijmengen van duurzame brandstoffen en elektrificering van vluchten tot 500 km sterk afnemen. Desondanks zal deze niet tot nul reduceren waardoor de totale hoeveelheid CO2 in de atmosfeer zal blijven toenemen. CO2 blijft met name op hoogte lang aanwezig met een negatieve impact op het klimaat als gevolg. Ook de uitstoot van NOx, aerosolen en waterdamp hebben ook met een verlaging van de uitstoot een negatieve impact op het klimaat (NLR, 2019).

Op basis van de verwachte aantallen vliegtuigbewegingen in combinatie met een bijmengverplichting voor duurzame brandstoffen en elektrificatie tot 500 km (enkel in 2050) is een CO2-emissie van 12,6 tot 13,4 Mton in 2030 en 2,6 Mton tot 8,1 Mton in 2050 voor alle uit Nederland vertrekkende vluchten de verwachting[1]. In vergelijking met de emissies in 2018 is dat een verslechtering van rond de 10% in 2030 en een verbetering van 30% tot 80% in 2050.

In de referentiesituatie wordt de doelstelling uit het conceptklimaatakkoord voor 2030[2] niet gehaald. In 2050 laten de resultaten een duidelijke verbetering zien ten opzichte van de huidige situatie. Hiermee wordt de ICAO-doelstelling voor 2050[3] ruimschoots gehaald mits een bijmengverplichting van minimaal 75% behaald wordt. Er wordt niet voldaan aan de doelstelling van Parijs[4].

Tabel 7.26 Klimaatimpact referentiesituatie

Referentiesituatie

Effect in 2030 ten opzichte van 2018

Effect in 2050 ten opzichte van 2018

Conclusie

Schiphol

Neutraal

Sterk positief

Licht negatief resultaat aannemelijk in 2030, positief resultaat aannemelijk in 2050

Overige luchthavens

Negatief

Sterk positief

  • 1 Afhankelijk van 7 of 14% bijmenging in 2030 en 50% of 100% bijmenging + elektrisch vliegen tot 500 km
  • 2 10,8 Mton / 2005-niveau
  • 3 5,4 Mton / -50% t.o.v. 2005
  • 4 0,23 Mton / -95% t.o.v. 1990