Hoekpunt Concentreren

Waardevolle landschappen

Schiphol staat centraal in het hoekpunt Concentreren. De maatregelen gaan in op uitbreiding van het banenstelsel Schiphol (V2 en E3), uitbreiding land- en luchtzijdige infrastructuur (E3 en E7), aanpassen bouwbeperkingen rondom Schiphol (L5) en ruimte accommoderen bij regionale luchthavens voor onder andere proeftuinen (K2).

De uitbreiding van het banenstelsel met de parallelle Kaagbaan, en in mindere mate de extra noord-zuid baan, zorgt voor een aanpassing in het landschap van Schiphol. In de plannen van de uitbreiding is een indicatieve ligging van de parallelle Kaagbaan ingetekend[1]. Bij dit plan is sprake van een nieuwe doorsnijding in het landschap. Deze baan komt ook dichtbij bij de Stelling van Amsterdam te liggen. Dit goed bewaarde UNESCO Werelderfgoed komt hierdoor meer onder druk te staan van verstedelijking. De karakteristieke openheid en de poldergrid[2] [3] rondom Schiphol worden aangetast door de uitbreiding. De aanleg van de parallelle Kaagbaan en de extra noord-zuid baan zorgt voor nieuwe doorsnijdingen in het landschap. Hierbij doorsnijdt de parallelle Kaagbaan nieuw gebied buiten bebouwde omgeving van Schiphol en heeft een raakvlak met N201. Door het aanleggen van deze banen verandert het landschap van en om Schiphol. Doordat dit een indicatief plan is, leidt dit tot een risico op een negatief effect op het landschap van Schiphol. De aanleg van de banen leidt ook tot meer vliegtuigbewegingen in dit gebied. Door het open landschap beïnvloedt dit direct de beleving van de omwonenden. De ruimtelijke ontwikkelingen op en rondom Schiphol zullen het landschap veranderen, welke een risico kunnen zijn op een negatief effect op de belevingswaarde.

Net als in hoekpunt Normeren wordt in dit hoekpunt de railinfrastructuur uitgebreid en verbetert, maar dan alleen rondom luchthaven Schiphol (maatregel E7). Hier geldt dezelfde onderbouwing als bij Normeren: er zijn geen nieuwe doorsnijdingen als gevolg van railinfrastructuur in het landschap, hierdoor heeft weinig tot geen effect op het landschap en de belevingswaarde.

Ook op Schiphol (luchtzijdige deel) wordt uitgebreid in de vorm van een extra terminal en opstelplaatsen (Maatregel E3). Dit gebeurt in het gebied waar gelijke ruimtelijke ontwikkelingen al zijn uitgevoerd. Deze ruimtelijke ontwikkelingen zullen weinig tot geen effect hebben op het landschap, en ook niet op de belevingswaarde.

Door de LIB-gebieden[4] rondom Schiphol is er beperkte mogelijkheid tot ruimtelijke ontwikkeling in het landschap (zie voor uitgebreide uitleg in hoofdstuk 6 onderdeel ruimte ‘ontwikkelmogelijkheden voor toekomstige functies’). In Concentreren komt er meer bouwruimte buiten LIB5-gebieden (maatregel L5), Dit zorgt voor behoud van de openheid van het gebied. De ontwikkeling vanuit maatregel L5 kan het areaal en de openheid van het landschap van en de poldergrid[5] rondom Schiphol aantasten. De inpassing van nieuwe woningen in het landschap zorgen voor verandering in het landschap. De druk van de verstedelijking op het landschap neemt hierdoor toe. Deze maatregel heeft hierdoor een negatief effect op zowel landschap als de belevingswaarde.

In dit hoekpunt worden de regionale luchthavens gezien als proeftuin voor verduurzaming en innovaties (K2). Voor deze proeftuinen is wel ruimte nodig, maar dit zal beperkt zijn. Ruimtes voor drones, elektrisch vliegen en proeftuinen kunnen geconcentreerd worden, zodat het landschap ontzien wordt. Hierdoor blijft de doorsnijding van het omringende landschap beperkt. De maatregel heeft een risico op een negatief effect voor het landschap en de belevingswaarde.

  • 1 Volkskrant, 2019
  • 2 De lange polderlinten, de dwarswegen, de vaarten en de tochten vormen het poldergrid in het landschap van Schiphol.
  • 3 Provincie Noord-Holland, 2019
  • 4 Gebieden uit Luchthavenindelingsbesluit (LIB) voor Schiphol. Deze gebieden bevatten normen gerelateerd aan ‘contouren’ voor geluid en externe veiligheid. Binnen de contouren worden beperkingen gesteld aan ruimtelijke ontwikkelingen, waaronder woningbouw.
  • 5 Provincie Noord-Holland, 2018