Samenvatting

Voor u ligt de samenvatting van het PlanMER voor de (ontwerp-)Luchtvaartnota. Dit PlanMER bevat informatie over de milieugevolgen van het nieuwe luchtvaartbeleid van de Rijksoverheid. Dat is het onderwerp van de Luchtvaartnota. De informatie in het PlanMER dient twee verschillende doelen:

  1. De milieugevolgen van het beleid kunnen volwaardig worden meegewogen bij het nemen van een besluit over de Luchtvaartnota;

  2. Belanghebbenden kunnen worden geïnformeerd over de milieugevolgen van de beleidskeuzes voor het nieuwe luchtvaartbeleid.

Voor de juridische inbedding van de Luchtvaartnota wordt gebruik gemaakt van een instrument uit de Omgevingswet: het onverplichte programma. In het systeem van de Omgevingswet vindt beleidsuitwerking van (onderdelen) van de NOVI, waaronder luchtvaart, mede plaats in (onverplichte) programma’s. De Omgevingswet vereist dat het bevoegd gezag bij de voorbereiding van een plan een milieueffectrapport (MER) maakt als dat plan het kader vormt voor te nemen besluiten voor projecten die mogelijk aanzienlijke gevolgen hebben voor het milieu, zoals de Luchtvaartnota.

Het begrip ‘milieugevolgen’ is in het PlanMER breed opgevat. Dat betekent, dat het PlanMER de gevolgen voor de leefomgeving in brede zin in beeld brengt. Verderop in de samenvatting is uitgelegd op welke manier dat is gebeurd. Daarnaast presenteert het MER ook een samenvattend overzicht van de verwachte economische effecten van het nieuwe luchtvaartbeleid.

Het nieuwe luchtvaartbeleid kwam tot stand in wisselwerking met de verkenning van effecten op de leefomgeving. Daarnaast is voor de ontwikkeling van het beleid ook in overleg getreden met andere overheden en maatschappelijke partijen. Het PlanMER beschrijft niet alleen de gevolgen voor de leefomgeving van het eindresultaat van dit proces, maar geeft ook inzicht in het verloop van dit interactieve proces.

Het consortium van RHDHV, NLR en BCI heeft de PlanMER bij de Luchtvaartnota opgesteld en de hoekpunten (zogenaamde alternatieven) onafhankelijk getoetst. Het ministerie heeft de hoekpunten en de Voorkeursstrategie bepaald als initiatiefnemer, en heeft als bevoegd gezag het MER goedgekeurd.

U kunt uw zienswijze op zowel het PlanMER als op de passende beoordeling en de ontwerp-Luchtvaartnota kenbaar maken zodra deze ter visie zijn gelegd.