Afkortingenlijst

Afkorting

Betekenis

AI

Artificial Intelligence

AloSP

Acceptable Level of Safety Performance

CANSO

Luchtverkeersleidingsorganisaties

CAST

Commercial Aviation Safety Team

COx

Koolstofdioxide; emissie

CPB

Centraal Planbureau

CTL

Coal to liquid; productieproces

GTL

(syn)gas to liquid; productieproces

HC

Hydrocarbons; koolwaterstoffen

IATA

Luchtvaartmaatschappijen

ICAO

International Civil Aviation Organization; Internationale Burgerluchtvaartorganisatie

ISMS

Integraal safety management system

KNMI

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

LBBL

Landelijk Burgerberaad Luchtvaart

LIB

Luchthavenindelingbesluit

Ministerie BZK

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van IenM

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Ministerie van IenW

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

MJPO

Meerjarenprogramma Ontsnippering

NLR

Nederlands Luchtvaart- en Ruimtecentrum

NOx

Stikstofdioxide

OVV

Onderzoeksraad voor de Veiligheid

PBL

Planbureau voor de Leefomgeving

PlanMER

Milieueffectrapprt

PMx

PM10: fijnstof; PM2,5: ultrafijnstof

PTL

Power to liquid; productieproces

RIVM

Rijksinstituut voor Volkgszondheid en Milieu

SSP

State Safety Programme

STL

Sun to liquid; productieproces

SWAFEA

Sustainable Way for Alternative Fuel and Energy in Aviation

WLO

Welvaart en Leefomgeving