Inleiding

In dit achtergrondrapport staan per indicator de belangrijkste trends en ontwikkelingen benoemd. Deze trends en ontwikkelingen zijn mede gebruikt om de effecten van de referentiesituatie in het PlanMER te bepalen.

Gezondheid

Het aspect gezondheid valt uiteen in de indicatoren geluidshinder en luchtkwaliteit.

Geluidshinder

Voor vliegtuiggeluid zijn verschillende trends en ontwikkelingen van belang. Zo krijgen geluidmetingen steeds meer aandacht in relatie tot de geluidberekeningen die worden uitgevoerd.

Luchtkwaliteit

Belangrijke trends en ontwikkelingen in de luchtvaart betreffende luchtkwaliteit zijn onder ander de modernisering van de vloot, maar ook het gebruik van biobrandstoffen en synthetische brandstoffen.

Veiligheid

Het aspect veiligheid valt uiteen in de indicatoren omgevingsveiligheid, veiligheid vliegen en beveiliging. Hieronder worden kort de trends en ontwikkelingen geschetst.

Omgevingsveiligheid

Het omgevingsrisico wordt bepaald door de kans dat een vliegtuig neerstort maal de kans dat een of meerdere personen op de grond geraakt worden.

Veiligheid vliegen

Autonome groei van de luchtvaart en veiligheidsrisico’s

Beveiliging

Beveiliging van personen en goederen

Klimaat

Het aspect Klimaat behandelt de klimaateffecten van de Nederlandse luchtvaart. De effecten op de emissies CO2, NOx en waterdamp van de uit Nederland vertrekkende luchtvaart worden in het PlanMER beschreven.

CO2-emissies

Om inzicht te geven in de ontwikkeling van CO2-emissies in de toekomst zijn verschillende studies uitgevoerd. De verschillende studies geven ook verschillende informatie en resultaten.

Toon meer resultaten