Stilte en duisternis

Verwacht wordt dat in het bebouwde gebied de geluidsbelasting langzaam, maar gestaag toeneemt. Ook de komende jaren zullen de niveaus van geluidbelasting blijven toenemen in stedelijk gebied. Hierdoor komt er extra druk te liggen op de aangewezen stiltegebieden, welke aan de randen van stedelijk gebied liggen. In de toekomst wordt verwacht dat de druk op stiltegebieden vanuit de luchtvaart in beginsel groter wordt door toename van het aantal vluchten. Anderzijds zullen vliegtuigen wel stiller worden. Door de druk van de verstedelijking, maar de afnemende druk van de luchtvaart is de verwachting dat het aantal aangewezen stiltegebieden gelijk blijft ten opzichte van de huidige situatie.

De bebouwde omgeving is de belangrijkste oorzaak van lichtvervuiling. De realisatie van Lelystad Airport tot een grotere regionale luchthaven is een ontwikkeling die voor extra lichtvervuiling kan zorgen[1]. De lichtvervuiling is beperkt doordat Lelystad Airport in landelijk gebied met in de directe nabijheid geen gebieden met hoge natuurwaarden ligt en het aandeel van de luchtvaart in lichthinder klein is. Voor de overige luchthaven zijn geen uitbreidingen voorzien van de luchthaven. Het is de verwachting dat de luchtvaart niet voor een afname van het areaal van donkere gebieden zorgt in Nederland ten opzichte van de huidige situatie.

  • 1 Lelystad Airport, 2019