Rechtvaardigheid

Onder dit criterium wordt beschouwd hoe de lusten en de lasten van luchtvaart verdeeld zijn over vier verschillende groepen:

  • bedrijven,

  • direct omwonenden,

  • regionaal omwonenden

  • en algemene Nederlandse bevolking.

Hoewel er geen objectief oordeel te geven is over de rechtvaardigheid van de verdeling van lusten en lasten, kunnen wel trends of richtingen worden aangegeven. Op basis van de te verwachten autonome ontwikkelingen en de factoren die van invloed zijn op de verdeling tussen lusten en lasten, zal onderstaand beeld kunnen ontstaan.

Analyse per groep:

  • Bedrijven: Als gevolg van het voorzetten van het huidige beleid valt in algemene zin een positief effect op de omzet en bereikbaarheid van bedrijven te verwachten. Richting 2050 is er de verwachting dat zowel de direct luchthaven gebonden als de indirect luchthaven gerelateerde toegevoegde waarde zal toenemen; zo’n 30 tot 40%. De maatregelen hebben naar verwachting geen invloed op de overige factoren die de verhouding van lusten en lasten tussen bedrijven en andere groepen beïnvloed.

  • Direct omwonenden: Als gevolg van het voorzetten van het huidige beleid valt te verwachten dat de hinder van Schiphol beperkt wordt en grote bevolkingsconcentraties zoveel mogelijk ontzien worden, mogelijk ten koste van direct omwonenden. Voor direct omwonenden wordt een programma opgetuigd waarmee het leefklimaat kan worden verbeterd. In combinatie met de verwachte groei van Schiphol betekent dit dat er per saldo voor de direct omwonenden van Schiphol niet of nauwelijks een verlichting van de hinder. De groei aan werkgelegenheid en bereikbaarheid komt slechts ten dele ten gunste aan de direct omwonenden van Schiphol. Direct omwonenden van Lelystad airport zullen in relevante mate meer hinder gaan ervaren van luchtvaart. Gezien het hoofdzakelijk agrarische karakter van de omgeving zal een toegenomen bereikbaarheid slechts in zeer beperkte mate als lust beschouwd kunnen worden.

  • Regionaal omwonenden: Door de verwachte ontwikkelingen valt te verwachten dat de hinder van Schiphol beperkt wordt en grote bevolkingsconcentraties zoveel mogelijk ontzien worden. Ditzelfde geldt voor de groei op Lelystad airport. Aangenomen mag worden dat dit positief uitwerkt voor een grote meerderheid van de regionaal omwonenden. De beperkte groei aan werkgelegenheid en bereikbaarheid komt grotendeels ten goede aan de regionaal omwonenden.

  • Algemene Nederlandse bevolking: Als gevolg van het voorgenomen autonome beleid valt te verwachten dat de bijdrage aan de nationale economie zal toenemen. Verder zal de bereikbaarheid van Nederland en andere landen verbeteren en mag een reductie van klimaatlast verondersteld worden. De trends en ontwikkelingen hebben verder tot gevolg dat een deel van inkomsten uit de luchtvaart vanuit bedrijven terugvloeien naar het algemeen belang in de vorm van middelen om de klimaatlasten te verminderen.

Uit de analyse blijkt de verdeling van lusten en lasten tussen verschillende groepen voor direct omwonenden in de toekomst waarschijnlijk minder gunstig wordt. Voor de regionaal omwonenden verbeterd de verdeling tussen lusten en lasten.