Aanleiding

Het nieuwe beleid voor de luchtvaart voor de periode 2020 – 2050 wordt vastgelegd in de Luchtvaartnota (Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, 2019).

Leeswijzer

In hoofdstuk 2 is het wettelijk kader van de Wet natuurbescherming beschreven. In hoofdstuk 3 komt het nieuwe beleid uit de Voorkeursstrategie van de Ontwerp Luchtvaartnota dat in deze passende beoordeling is beschouwd aan bod.

Wet natuurbescherming - Natura 2000

Sinds 1 januari 2017 vormt de Wet natuurbescherming het wettelijk kader voor bescherming van Natura 2000-gebieden.

Programmatische Aanpak Stikstof

Emissie van stikstof vindt onder meer plaats bij de verbranding van fossiele brandstoffen. Ook bij luchtvaart komt stikstof vrij. Depositie van stikstof op gevoelige Natura 2000-habitats kan significant negatieve effecten hebben.

Aanpak

Voor deze Passende Boordeling is een overzicht gemaakt van de relevante beleidskeuzes die mogelijk een risico van effecten op Natura 2000-waarden hebben.

Connectiviteit

Nederland is op een robuuste manier verbonden met de belangrijke bestemmingen. Het is niet meer vanzelfsprekend om alle vraag te accommoderen.

Veiligheid

Nederland veilig houden staat voorop in de lucht en op de grond. Met betrekking tot de luchtvaart betekent dit veiligheid voor en beveiliging van vliegtuigpassagiers en bemanning, en veiligheid voor bewoners en aanwezige personen op de grond.

Leefbaarheid

Vanwege gezondheid worden eisen gesteld aan afnemende geluid- en stofemissies als voorwaarde voor eventuele toekomstige groei; hierbij wordt gebruik gemaakt van het advies voor geluid van de WHO en de aanbevelingen van de Gezondheidsraad en (in

Duurzaamheid

De ambitie is een klimaat neutrale Nederlandse luchtvaart in 2050.

Aanpak

Om te kunnen bepalen welke invloed het beleid uit de Ontwerp Luchtvaartnota heeft voor de natuurlijke kenmerken en instandhoudingsdoelstellingen van de Natura 2000-gebieden wordt gestart met een beschrijving van de huidige situatie, beïnvloeding

Toon meer resultaten