Programmatische Aanpak Stikstof

Emissie van stikstof vindt onder meer plaats bij de verbranding van fossiele brandstoffen. Ook bij luchtvaart komt stikstof vrij. Depositie van stikstof op gevoelige Natura 2000-habitats kan significant negatieve effecten hebben. In deze Passende Boordeling is inzichtelijk gemaakt welke beleidskeuzes in potentie een toename van stikstofdepositie veroorzaken waardoor er sprake is van een risico op significant negatieve effecten. In vervolgbesluiten vormt dit een belangrijk aandachtspunt.

Tot voor kort kon een (geringe) toename van stikstofdepositie op gevoelige habitats onder voorwaarden worden geaccepteerd, omdat tegelijkertijd middels de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) maatregelen worden genomen om stikstofemissies en -deposities te reduceren. Sinds de uitspraak van de Raad van State op 29 mei 2019 mag de PAS echter niet meer als basis worden gebruikt voor toestemming voor activiteiten die extra uitstoot veroorzaken. Dat betekent dat ieder plan of project nu op zichzelf moet worden bekeken, waarbij moet worden beoordeeld of er significant negatieve effecten op Natura 2000-waarden kunnen optreden. Plannen en projecten waarvoor die effecten (ook na het treffen van mitigerende maatregelen) niet kunnen worde uitgesloten mogen alleen nog worden uitgevoerd als daartegenover maatregelen staan die direct leiden tot een reductie van de depositie (salderen) óf als het verlies aan natuurwaarden vooraf wordt gecompenseerd. Dat laatste is weer alleen mogelijk als kan worden aangetoond dat er geen minder schadelijke alternatieven zijn en dat er dwingende reden zijn van groot openbaar belang (ADC-toets).