Duurzaamheid

De ambitie is een klimaat neutrale Nederlandse luchtvaart in 2050. Om dit te bereiken zet Nederland zich binnen Europa en ICAO in voor aanscherping van de internationale klimaatdoelstellingen voor internationale luchtvaart gericht op klimaatneutraal in 2050. Vooruitlopend daarop worden de afspraken uit het Ontwerpakkoord duurzame luchtvaart uitgevoerd. Zodra internationaal scherpere afspraken worden gemaakt, worden de nationale doelstellingen ook hoger gelegd. In de Ontwerp Luchtvaartnota is dat in de volgende punten geconcretiseerd.

  • Definitieve vaststelling van het Ontwerpakkoord Duurzame Luchtvaart.

  • Borgen van de doelen uit het Ontwerpakkoord Duurzame Luchtvaart. De bereikte reductie van CO2-uitstoot van uit Nederland vertrekkende vluchten wordt medebepalend voor de ontwikkelingsmogelijkheden van de luchthavens.

  • Inzet op ambitieuzere internationale klimaatdoelen en -instrumenten voor de luchtvaart. De ambitie is om met de klimaatopgave van de luchtvaartsector op termijn aan te sluiten bij de Parijs-doelstelling om in 2050 zo goed als klimaatneutraal te zijn.

  • Inzet van duurzame brandstoffen en duurzamere vliegtuigen zijn vereist om klimaatambities te halen. Het kabinet stimuleert de ontwikkeling en toepassing van duurzame brandstoffen, nieuwe vliegtuigontwerpen en nieuwe vormen van aandrijving (batterij, waterstof).

  • Uitwerking van een aanpak om niet-CO2 klimaatemissies een plek te geven in het klimaatbeleid voor de luchtvaart.