Beoordeling Beleidskeuzen m.b.t. Duurzaamheid

Beleid

Invloed op Natura 2000

Risico’s op significant negatieve effecten

Randvoorwaarden voor uitwerking

Voldoen aan doelen uit het Ontwerpakkoord Duurzame Luchtvaart. Vermindering van de CO2-emissie (2030 niveau 2005, 2050 halvering, 2070 nul-emissie). Bereikte reductie bepaalt mogelijkheden voor ontwikkeling van luchthavens.

CO2-emissiereductie kan samengaan met reductie van stikstofemissie (bijvoorbeeld met elektrische motoren) en dan leiden tot minder depositie.

Potentieel positieve effecten

Geen risico’s

Geen randvoorwaarden

Inzet op ambitieuzere internationale klimaatdoelen en -instrumenten voor de luchtvaart: op termijn aansluiten bij de Parijs-doelstelling om in 2050 zo goed als klimaatneutraal te zijn.

CO2-emissiereductie kan samengaan met reductie van stikstofemissie (bijvoorbeeld met elektrische motoren) en dan leiden tot minder depositie.

Potentieel positieve effecten

Geen risico’s

Geen randvoorwaarden

Inzet van duurzame brandstoffen en duurzamere vliegtuigen zijn vereist om klimaatambities te halen. Het kabinet stimuleert de ontwikkeling en toepassing van duurzame brandstoffen, nieuwe vliegtuigontwerpen en nieuwe vormen van aandrijving (batterij, waterstof).

Bij verbranding van synthetische brandstoffen (CO2 en H2) komt geen stikstof vrij.

Potentieel positieve effecten

Geen risico’s

Geen randvoorwaarden

Verbranding van biobrandstoffen kán leiden tot vermindering van stikstofemissie (afhankelijk van het type brandstof).

Potentieel positieve effecten

Gebruik van ‘verkeerde’ biobrandstoffen levert geen milieuwinst

Alleen gebruik maken van biobrandstoffen die zorgen voor minder stikstofemissie

Uitwerking van een aanpak om niet-CO2 klimaatemissies een plek te geven in het klimaatbeleid voor de luchtvaart.

Geen effecten

Geen risico’s

Geen randvoorwaarden

Beleidskeuzen die zijn gericht op duurzaamheid hebben in beginsel geen negatieve effecten op Natura 2000-gebieden. In veel gevallen is zelfs sprake van een kans op positieve effecten. Het betreft met name de maatregelen die leiden tot vermindering van de CO2-emmissie, omdat daarmee, afhankelijk van gemaakte keuzes, ook vermindering van stikstofemissie kan worden gerealiseerd. Dit kan gebeuren door de ontwikkeling van elektrisch vliegen en het toenemende gebruik van duurzame brandstoffen. Randvoorwaarde bij dat laatste is dat er geen gebruik wordt gemaakt van bepaalde biobrandstoffen die juist leiden tot een hogere stikstofemissie. Voor waterstof als brandstof geldt dat gebruik ervan wel bijdraagt aan vermindering van stikstofdepositie, maar ook dat het door vorming van waterdamp juist kan bijdragen aan de is klimaatopwarming.