Aanleiding

Het nieuwe beleid voor de luchtvaart voor de periode 2020 – 2050 wordt vastgelegd in de Luchtvaartnota (Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, 2019). Na vaststelling vormt de Luchtvaartnota het kader voor toekomstige besluiten over plannen en activiteiten voor de luchtvaart in Nederland en het Caribisch gebied.

De Luchtvaartnota bevat nieuwe richtinggevende beleidskeuzes, waarvan het niet op voorhand is uit te sluiten dat deze afzonderlijk of in samenhang kunnen leiden tot significante effecten op Natura 2000-gebieden. Daarom dient op grond van de Wet natuurbescherming een passende beoordeling van de Luchtvaartnota te worden opgesteld. De passende beoordeling is de wettelijke plantoets die hoort bij kaderstellende plannen waarvan een significant negatief effect op voorhand niet kan worden uitgesloten.

Het doel van de passende beoordeling is:

  • Het in beeld brengen van de risico’s op significant negatieve effecten op de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-netwerk als gevolg van het nieuwe beleid uit de Luchtvaartnota.

  • Het beschrijven van mitigerende maatregelen en/of beleidsaanpassingen die nodig zijn om significante effecten te voorkomen. Het gaat hier met name om aanbevelingen voor de uitwerking van de uitvoeringsbesluiten.

Het detailniveau van de passende beoordeling sluit aan bij het detailniveau van de Luchtvaartnota. Gezien het abstracte karakter van de beleidskeuzes richt de Passende beoordeling zich op expertinschattingen van verandering van de milieudruk op Natura2000-gebieden en de risico’s van deze verandering voor de instandhoudingsdoelen. Aan de hand van deze informatie dient de Passende Beoordeling aannemelijk te maken dat aantasting van natuurlijke kenmerken van Natura 2000-gebieden kán worden voorkomen en dat het nieuwe beleid uit de Luchtvaartnota uitvoerbaar is.

Bij een eventuele groei of wijziging van het luchtverkeer wordt bezien wat dit voor een gevolgen heeft voor de staat van instandhouding van de omliggende natuurgebieden. Het gaat dan om de zogeheten Natura 2000-gebieden, een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. Bij een voorgenomen activiteit die mogelijk tot aanpassing van een luchthaven(verkeer/indeling)besluit leidt, worden naast de milieuaspecten hiertoe dan ook de natuuraspecten in beschouwing genomen. Voor wat betreft dit laatste dient door de initiatiefnemer ecologisch onderbouwd te worden dat de voorgenomen activiteit de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied niet aantast. Indien dit niet kan worden uitgesloten en significant negatieve effecten te verwachten zijn, dient een passende beoordeling te worden opgesteld. Onderdeel van de passende beoordeling is het beschrijven van mitigerende maatregelen om significant negatieve effecten te voorkomen. Als het niet mogelijk is om significant negatieve effecten te voorkomen dient een ADC-procedure te worden doorlopen. Daarbij moet worden aangetoond dat er geen alternatieven zijn, dat er een dwingend belang bestaat en moeten er compenserende maatregelen getroffen worden.