Beoordelingskader

Het doel van deze beoordeling is het signaleren van beleidskeuzes die kunnen leiden tot risico’s voor de staat van instandhouding van Natura 2000-waarden. Wanneer deze risico’s zich voordoen, wordt ingeschat of deze risico’s met aanvullende maatregelen of randvoorwaarden kunnen worden beheerst. In dat geval moeten in de Ontwerp Luchtvaartnota maatregelen worden opgenomen die de negatieve effecten voldoende verzachten zodat aannemelijk kan worden gemaakt dat aantasting van natuurlijke kenmerken door het beleid is uit te sluiten. Is dat niet het geval, dan kan de uitvoerbaarheid van beleidskeuzes in het geding komen. Deze aanpak kan alleen aan de orde zijn voor beleidskeuzes die al voldoende concreet bekend zijn om ze te kunnen door vertalen in een verandering van milieudruk via geluid of stikstof waarmee ze passend beoordeeld kunnen worden.

In onderstaande tabel is het beoordelingskader van deze passende beoordeling opgenomen.

 

Risico op een significant negatief effect

 

Zonder meer uitvoerbaar, significante effecten kunnen worden uitgesloten

 

Zonder meer uitvoerbaar, significante effecten kunnen worden uitgesloten, mits aan relatief eenvoudige randvoorwaarden voldaan wordt

 

Uitvoerbaar met mitigerende maatregelen in vervolgbesluiten, in dat geval zijn significante effecten uit te sluiten

 

Uitvoerbaarheid niet onmogelijk maar grote opgave voor mitigerende/compenserende maatregelen in vervolgbesluiten om significante effecten te kunnen uitsluiten

 

Uitvoerbaarheid twijfelachtig, ook met mitigerende/compenserende maatregelen nog steeds groot risico op significante effecten.

Tabel 5‑1 Beoordelingskader Passende Beoordeling

Hieronder is per beleidsprioriteit de uitvoerbaarheid van de beleidskeuzes uit de Ontwerp Luchtvaartnota beoordeeld als gevolg van risico’s op negatieve effecten op het Natura 2000-netwerk. Indien relevant zijn randvoorwaarden en aandachtspunten voor de nadere uitwerking van het beleid beschreven.