Leeswijzer

In hoofdstuk 2 is het wettelijk kader van de Wet natuurbescherming beschreven. In hoofdstuk 3 komt het nieuwe beleid uit de Voorkeursstrategie van de Ontwerp Luchtvaartnota dat in deze passende beoordeling is beschouwd aan bod.

Als vertrekpunt voor deze passende beoordeling is in hoofdstuk 4 de huidige situatie van de Natura 2000-gebieden in Nederland beschreven. Aangegeven is op welke wijze luchtvaart mogelijk invloed heeft op het (niet) behalen van de Natura 2000-doelen. Vervolgens is beschreven wat de te verwachten autonome ontwikkeling is bij onveranderd beleid.

Hoofdstuk 5 bevat de eigenlijke passende beoordeling, voorafgegaan door een beschrijving van de methode van risico-inschatting. De passende beoordeling is gebaseerd op de Voorkeursstrategie van de Ontwerp Luchtvaartnota en het PlanMER. In tabelvorm is aangegeven hoe groot het risico is dat er significant negatieve effecten optreden en welke randvoorwaarden er gelden. In hoofdstuk 6 volgt de conclusie. Deze geeft antwoord op de vraag in hoeverre het beleid in de Ontwerp Luchtvaartnota kan leiden tot significante effecten en vormt de onderbouwing van de uitvoerbaarheid van het nieuwe beleid.