Beoordeling Beleidskeuzen m.b.t. Gezondheid

Beleid

Invloed op Natura 2000

Risico’s op significant negatieve effecten

Randvoorwaarden voor uitwerking

Toekomstige groei is pas mogelijk bij een afname van geluidhinder en uitstoot van schadelijke stoffen.

Bij afname van geluidshinder en uitstoot van stoffen zijn positieve effecten mogelijk.

Als normen echter worden ‘opgevuld’ en er door toename van het aantal vliegbewegingen per saldo evenveel geluidshinder en emissies resteren zijn er geen effecten.

Geen risico’s

Geen randvoorwaarden

Uitstoot van ultrafijnstof wordt zo veel mogelijk beperkt. RIVM onderzoekt gezondheidseffecten, mogelijk leidend tot specifiek beleid.

Geen effecten

Geen risico’s

Geen randvoorwaarden

Geluidsoverlast neemt af. In luchthavenbesluiten legt het rijk per luchthaven vast hoe snel geluidsoverlast moet verminderen.

Minder geluidsverstoring voor mens betekent mogelijk ook minder verstoring voor natuur.

Potentieel positieve effecten

Geen risico’s

Geen randvoorwaarden

Vermindering van het aantal nachtvluchten tussen 23.00 en 7.00 zonder verschuiving naar randen van de nacht.

Minder nachtelijke licht- en geluidsverstoring.

Potentieel positieve effecten

Geen risico’s

Borgen dat potentieel positieve effecten niet worden tenietgedaan door negatieve effecten als gevolg van hogere intensiteit overdag.

Afspraken met de partijen in de regio over maatregelen die de hinder voor bewoners verminderen en de kwaliteit van de leefomgeving te verhogen.

Minder hinder voor mens betekent mogelijk ook minder verstoring voor natuur.

Potentieel positieve effecten

Geen risico’s

Geen randvoorwaarden

Vormgeven geluidbeleid dat beter aansluit bij de hinder die bewoners ervaren en waarmee de sturingsmogelijkheden op hinder toenemen. Het Rijk gebruikt daarbij ook het advies van de WHO.

Minder hinder voor mens betekent mogelijk ook minder verstoring voor natuur.

Potentieel positieve effecten

Geen risico’s

Geen randvoorwaarden

Onderzoeken welke regiospecifieke regels worden gekoppeld aan de contouren die worden vastgesteld vanuit de normen voor veiligheid, geluidshinder en uitstoot van schadelijke stoffen.

Geen effecten

Geen risico’s

Geen randvoorwaarden

Verkenning van mogelijkheden voor meer ruimtelijke ontwikkelingen rond luchthavens, bijvoorbeeld voor nieuwe woningen.

Geen effecten

Geen risico’s

Geen randvoorwaarden

Een belangrijk deel van de beleidskeuzen op het gebied van gezondheid is gericht op gezondheid van de mens. Voornemens om hinder voor mensen te verminderen, onder meer door het tegengaan van geluidshinder en vermindering van emissies van verontreinigende stoffen, bieden ook kansen op positieve effecten voor de natuur. In ieder geval geven deze voornemens geen risico’s op negatieve effecten.