Aanpak

Voor deze Passende Boordeling is een overzicht gemaakt van de relevante beleidskeuzes die mogelijk een risico van effecten op Natura 2000-waarden hebben. Alleen nieuwe beleidskeuzes met kansen en risico’s voor de fysieke leefomgeving worden in de passende beoordeling beoordeeld. Beleid dat een voortzetting is van het bestaande beleid wordt niet beoordeeld. Ook beleidskeuzes die onvoldoende concreet zijn of procesmatige keuzes (onderzoek en verkenningen) zijn, worden niet beoordeeld.

Het detailniveau van de beoordeling van de beleidskeuzes sluit aan bij het detailniveau van de Ontwerp Luchtvaartnota. Gezien het abstracte karakter van de beleidskeuzes richt de Passende beoordeling zich op expertinschattingen van verandering van de milieudruk op Natura2000-gebieden en de risico’s van deze verandering voor de instandhoudingsdoelen. Aan de hand van deze informatie dient de Passende Beoordeling aannemelijk te maken dat aantasting van natuurlijke kenmerken van Natura 2000-gebieden kán worden voorkomen en dat het nieuwe beleid uit de Ontwerp Luchtvaartnota uitvoerbaar is.

In hoofdstuk 4 is verkend welke drukfactoren een knelpunt zijn bij het behalen van de doelen van de gebieden binnen de verschillende Natura 2000-landschappen. Dit afgezet tegen de mogelijke milieugevolgen van het nieuwe luchtvaartbeleid geeft handvatten om een risico-inschatting te maken voor deze Passende beoordeling van de Ontwerp Luchtvaartnota. Wanneer b.v. verstoring een belangrijk knelpunt binnen een Natura 2000-landschap is, dan is er eerder sprake van een risico op een negatief effect bij beleid dat leidt tot een toename van verstoring. Wanneer van het nieuwe beleid bekend is waar de effecten kunnen neerslaan, kan nauwkeuriger worden aangegeven welke Natura 2000-gebieden beïnvloed kunnen worden.

Belangrijk doel van de Ontwerp Luchtvaartnota is het bereiken van een betere balans tussen de lusten en de lasten van de luchtvaart. Dat moet worden bereikt door nieuwe doelen na te streven op de volgende terreinen:

  • Connectiviteit (‘Goed verbonden’)

  • Veiligheid (‘Veilige luchtvaart’)

  • Gezondheid (Gezonde, aantrekkelijke leefomgeving’)

  • Duurzaamheid (‘Duurzame luchtvaart’)

De belangrijkste keuzen die zijn benoemd op deze terreinen zijn in dit hoofdstuk aangegeven. Per keuze zijn in de Ontwerp Luchtvaartnota bepalende elementen aangegeven.