Beoordeling Beleidskeuzen m.b.t. Veiligheid

Beleid

Invloed op Natura 2000

Risico’s op significant negatieve effecten

Randvoorwaarden voor uitwerking

Met het oog op een optimale veiligheid van de Neder-landse burgerluchtvaart worden wordt integraal veiligheidsmanagement door de sectorpartijen op alle luchthavens nagestreefd.

Geen effecten

Geen risico’s

Geen randvoorwaarden

Integrale veiligheidsanalyse gaat vooraf aan besluit-vorming over ontwikkeling van de luchtvaart (bijvoorbeeld groei).

Veiligheidsanalyse heeft op zichzelf geen effecten op Natura 2000-gebieden. Indien de analyse leidt tot toename van het aantal vliegbewegingen kan dit Natura 2000-waarden negatief beïnvloeden.

Een toename van verstoring door geluid kan significant negatieve effecten hebben op Natura 2000-gebieden (met name Vogelrichtlijn-gebieden) in de nabije omgeving van de luchthavens.

Toename van vlieg-bewegingen alleen mogelijk maken als dit niet leidt tot significant negatieve effecten als gevolg van verstoring.

Hogere stikstofdeposities kunnen significant negatieve effecten hebben op Natura 2000-gebieden (met name Habitatrichtlijngebieden) in de wijde omgeving van de vliegvelden.

Toename van vlieg-bewegingen alleen mogelijk maken als dit niet leidt tot significant negatieve effecten als gevolg van stikstofdepositie.

De Inspectie Leefomgeving en Transport zorgt voor voldoende kennis, capaciteit, en middelen om als de autoriteit voor de veiligheid van burgerluchtvaart op te kunnen treden.

Geen effecten

Geen risico’s

Geen randvoorwaarden

Er komt meer geld en ruimte voor automatiseren beveiligings- en grenscontroles op luchthavens. Vooruitlopend daarop komt er extra personeel (Kmar) voor deze controles.

Geen effecten

Geen risico’s

Geen randvoorwaarden

Het Rijk neemt regie om eisen te stellen aan beveiliging van vitale infrastructuur en luchtvaartsystemen om technisch falen en bewuste verstoring van buitenaf te voorkomen.

Geen effecten

Geen risico’s

Geen randvoorwaarden

Voor luchthavens waar vluchten voor spoedeisende hulpverlening en uitoefening van politietaken worden uitgevoerd, wordt in Luchthavenbesluiten een aparte gebruiksruimte voor dit verkeer gecreëerd. Verder zal het Rijk voor dit verkeer haar regierol versterken.

Geen effecten

Geen risico’s

Geen randvoorwaarden

Het Rijk neemt regie op verdere verbetering van het Nederlandse luchtvaartveiligheidssysteem om bij ICAO audits in de top van best presterende lidstaten te komen.

Geen effecten

Geen risico’s

Geen randvoorwaarden

Beleidskeuzen die zijn gericht op veiligheid hebben in beginsel geen effect op Natura 2000-gebieden. Er bestaat alleen een risico op effecten als op basis van een ‘integrale veiligheidsanalyse’ wordt besloten tot groei van het aantal vliegbewegingen. In dat geval moeten daar maatregelen tegenover staan die negatieve effecten op Natura 2000-waarden als gevolg van geluid en stikstofdepositie voorkomen. Dat kan door gebruik van stillere vliegtuigen en aandrijving van vliegtuigen waarbij minder of geen stikstof vrijkomt (zie ook Hoofdstuk 5: Beoordelingskader Beleidskeuzes m.b.t. Gezondheid). Verder kan gebruik worden gemaakt van juridische mogelijkheden, zoals intern en extern salderen, waardoor de totale emissies per saldo afnemen (Adviescollege Stikstofproblematiek, 2020).