Wet natuurbescherming - Natura 2000

Sinds 1 januari 2017 vormt de Wet natuurbescherming het wettelijk kader voor bescherming van Natura 2000-gebieden.

Programmatische Aanpak Stikstof

Emissie van stikstof vindt onder meer plaats bij de verbranding van fossiele brandstoffen. Ook bij luchtvaart komt stikstof vrij. Depositie van stikstof op gevoelige Natura 2000-habitats kan significant negatieve effecten hebben.