Normeren

Het hoekpunt Normeren gaat uit van het normeren op klimaat en leefomgeving ten behoeve van een ambitieuze bijdrage aan de klimaatopgave én het substantieel verminderen van de hinder van de luchtvaart. Dit gebeurt via een nationaal CO2-plafond voor vertrekkende vluchten en inzet op innovatie. De luchtvaart is in deze strategie een reguliere modaliteit en krijgt eenzelfde klimaatdoelstelling als andere sectoren: 95% CO2 reductie in 2050. Daarbij is er voor gekozen om niet af te wentelen op andere sectoren of landen. Het gaat om een realisatie van een CO2 reductie van 95% voor de uit Nederland vertrekkende luchtvaart[1] Hierbij wordt niet uitgaan van compensatie in andere landen en sectoren (bijvoorbeeld via een mondiaal emissie en handelssysteem), maar van het zelf binnen de landsgrenzen realiseren van 95% CO2 reductie in de luchtvaart. Er is op de lange termijn ruimte voor groei als de ambitieuze normstellingen voor klimaat en leefomgeving worden gehaald. Het aantal vliegtuigbewegingen is een resultante. Daarnaast wordt ingezet op grondvervoer als alternatief voor luchtvaart binnen Europa om de netwerkkwaliteit overeind te houden.

Tabel 2.2 Bouwstenen hoekpunt Normeren

 

Heeft effect in 2023-2030

Heeft effect in 2030-2050

Strenge normen t.b.v. ambitieuze bijdrage aan CO2-reductie: CO2-plafond introduceren voor aan Nederland te relateren luchtvaart (vertrekkende vluchten) dat naar 2050 afloopt t.b.v. 95% CO2-reductie t.o.v. 1990. Tegelijkertijd inzetten op gelijke normen in Europa. Voor 2030 is de norm CO2-reductie tot niveau 2000.

X

X

Strenge normen t.b.v. ambitieuze inzet op vermindering van hinder: nachtsluiting, inzet opminder gehinderden, strengere eisen aan isolatie en geluid adaptief bouwen.

X

X

Strenger normeren t.b.v. verhogen van de veiligheid: Grotere beperkingen- en toetsgebieden hoogbouw en windturbines in LIB omdat hoogbouw en windturbines steeds hoger worden gebouwd en een strengere Externe Veiligheidscontour rond alle luchthavens van nationaal belang.

X

X

Versterken van de netwerkkwaliteit door in te zetten op grondvervoer en kleine onbemande (elektische) vliegtuigen (drones) als alternatief voor grote luchtvaart: aanleg Europees hsl-netwerk. Daarbij zetten we nationaal in op verbeteren van de infra op de zuid- en oostas.

X

X

Overzicht van de maatregelen in hoekpunt Normeren
Figuur 2.5 Overzicht van de maatregelen in hoekpunt Normeren
Assenkruis hoekpunt Normeren
Figuur 2.6 Assenkruis hoekpunt Normeren
  • 1 Dit is een striktere interpretatie dan in de PBL studie 'Parijsakkoord en luchtvaart' waarin de 95% CO2 reductie is gerealiseerd via een mondiaal emissie en handelsysteem.