Mobiliteit/bereikbaarheid

In dit aspect wordt gekeken naar veranderingen in de bereikbaarheid voor passagiers en vracht. Dit hangt samen met mogelijke veranderingen in het internationale netwerk van bestemmingen van Schiphol (en regionale luchthavens), mogelijke verschuiving van vliegverkeer naar andere modaliteiten (de trein) en veranderingen in de (landzijdige) bereikbaarheid van de luchthavens. Daarnaast wordt bekeken in hoeverre (grote) veranderingen in het netwerk van bestemmingen samenhangen met vestiging van nieuwe (en uitbreiding van bestaande) bedrijven (zie voor uitgangspunten en werkwijze de omschrijving van de vorige paragraaf 'Economie'. 

Modaliteiten

Binnen deze indicator is naar vier onderdelen gekeken. Als eerste is gekeken naar de globale verandering van het aantal reizigers die per vliegtuig reizen (O-D/Transfer, Zakelijk-Leisure). Daarnaast is ook gekeken naar de verandering van het volume van het vrachtvervoer per vliegtuig. Als derde is gekeken naar de ontwikkeling van auto- en treinvervoer aan de landzijde van de luchthavens en mogelijke knelpunten die daarbij kunnen optreden. Tot slot is de verandering in het vliegverkeer door de modal shift van vliegvervoer naar treinvervoer beoordeeld. Substitutie naar busvervoer is hierbij buiten beschouwing gelaten. Deze modaliteit is vanuit maatschappelijk kostenoogpunt interessant[1], maar heeft in verband met langere (en onzekerder) reistijd over langere afstanden een zeer beperkt potentieel voor substitutie vanuit vliegvervoer.

Mobiliteit/netwerkkwaliteit/connectiviteit

Hier is gekeken naar de verwachting van de verandering van het aantal gevlogen bestemmingen vanaf de luchthavens. Daarbij is ook gekeken naar globale verandering in de frequentie van die gevlogen bestemmingen voor passagiers vanaf de verschillende luchthavens. Ook de afstand van vluchten komt aan de orde, mede in relatie tot de indicator modaliteiten (modal shift van vliegvervoer naar trein).

Daarnaast is ditzelfde ook bekeken voor vrachtverkeer: de verandering van het aantal gevlogen bestemmingen en de frequentie van die bestemmingen voor vracht vanaf de verschillende luchthavens.

Vestigingslocaties

Aan hand van de globale ontwikkeling in Nederland van nieuw te vestigen bedrijven en een indicatie van de geografische spreiding is gekeken naar de verwachte verandering in de vestiging van nieuwe bedrijven op en rondom luchthavens.

Uitgangspunten

De uitgangspunten voor het aspect Mobiliteit/bereikbaarheid en de daarbij behorende indicatoren modaliteiten, mobiliteit/netwerkkwaliteit/connectiviteit en vestigingslocaties zijn in algemene zijn beschreven in de uitgangspunten in hoofdstuk 5 onderdeel economie.

  • 1 KiM, 2019