Bronnen

Alle bronnen zijn geraadpleegd in de periode tussen mei 2019 en november 2019. Voor de toegankelijkheid en bereikbaarheid van de geraadpleegde websites kan geen garantie worden gegeven.

ADECS Airinfra, 2017, Notitie Reikwijdte en Detailniveau Milieueffectrapportage Luchthavenbesluit Groningen Airport Eelde. Weblink

ADECS Airinfra, 2018, MER Nieuw Normen- en Handhavingstelsel Schiphol 2018, Concept. Weblink

ADECS Airinfra en Arcadis, 2016, Milieueffectrapport Luchthavenbesluit Rotterdam The Hague Airport – Hoofdrapport. Weblink

Adviescollege Stikstofproblematiek, 2020, Advies Luchtvaartsector. Weblink

AIVD, 2019, Wat is nationale veiligheid? Weblink

Atlas Leefomgeving, 2016, Vliegverkeer – Ernstig gehinderden. Weblink

Aviation Economics, 2018, The True Price of a Flight Ticket. Weblink

BCI, 2015, Economische betekenis van General Aviation in Nederland. Weblink

Behrens, C., V. van Spijker en J. Zuidberg, 2018, Secundaire slothandel op Schiphol, SEO-rapport 2018-29. Weblink

Behrens, C. & M. Lijesen, 2018, Minder concurrentie door Lelystad Airport. Weblink

Bewoners Omgeving Schiphol, 2019, Belangrijke begrippen op een rij. Weblink

Blom, W. , 2014, ‘Tussen Zuidas en de wereld’, Rooilijn 47(5): 352. Weblink

Boeing, 2018, Statsum. Weblink

Brandt, M. van den, M. Mujica Mota en G. Boosten, 2014, Airport slots and slot allocation driver for mismatch between airline network and city needs. The case of Rotterdam The Hague Airport, Conference paper INAIR2014, Prague. Weblink

Breugelmans, O.R.P., C.M.A.G. van Wiechen, I. van Kamp, S.H. Heisterkamp en D.J.M. Houthuijs, 2005, Gezondheid en beleving van de omgevingskwaliteit in de regio Schiphol: 2002, Tussenrapportage Monitoring Gezondheidskundige Evaluatie Schiphol, RIVM rapport 630100001/2004. Weblink

Burghouwt, G., R Lieshout, T. Boonekamp en V. van Spijker, 2015, Benefits of European airspace modernization, SEO-rapport 83. Weblink

CBS Statline, 2019, Afgeronde aantallen vliegtuigbewegingen civiele Luchtvaart 2018. Weblink

CBS Statline, 2019, Luchtvaart; maandcijfers Nederlandse luchthavens van nationaal belang. Weblink

CE Delft, 2013, The economics of airport expansion, Delft: CE Delft. Weblink

CE Delft, 2019, Het economisch belang van luchtvaart. Weblink

CE Delft, 2019, Moet de luchtvaart groeien om onze welvaart te behouden? Delft: CE Delft Weblink

CleanSky, 2017, Clean Sky 2 Joint Undertaking. Development plan. Weblink

CLO, 2016, Verlies natuurlijkheid in Nederland, Europa en de wereld. Weblink

CLO, 2017, Staat van instandhouding soorten en habitattypen Habitatrichtlijn en trends vogels Vogelrichtlijn, 2007-2012. Weblink

CLO, 2018, Geluidhinder en woningbouw rond regionale luchthavens, 2010 - 2016. Weblink

CLO, 2018, Ontwikkeling ruimtegebruik in Nationale Landschappen. Weblink

CLO, 2018, Ontwikkeling woningen in beperkingengebieden Luchthavenindelingbesluit Schiphol, 2004-2016. Weblink

CLO, 2019, Externe veiligheid rond regionale luchthavens, 2010-2016. Weblink

CLO, 2019, Geluidsbelasting rondom regionale luchthavens, 2010 en 2016. Weblink

CLO, 2019, Herkomst stikstofdepositie, 2018. Weblink

CLO, 2019, Rode Lijst indicator, 1995 - 2018. Weblink

CPB, 2019, Kerngegevenstabel 2017-2020. Weblink

CPB en PBL, 2013, Algemene leidraad voor maatschappelijke kosten-batenanalyse. Weblink

CPB en PBL, 2018, Mobiliteit en Luchtvaart – Achtergronddocument WLO. Den Haag: PBL Weblink

CRO Rotterdam, 2019, Handhaving van omzettingsregeling. Weblink

Decisio, 2015, Economisch belang mainport Schiphol. Weblink

Decisio/SEO, 2018, Verkennende MKBA beleidsalternatieven Luchtvaart. Weblink

Decisio, 2019, Economische betekenis luchtvracht Schiphol. Weblink

Dessing, E.G.M. & A.J.M. Koomen, 2011, Uitwerken monitor kernkwaliteiten Nationale Landschappen. Weblink

Dongen, van F., O. Jonkeren en O. Raspe, 2014, Topsectoren en regio’s. De relatie tussen vestigingsplaatsfactoren en de concentratie van de topsectoren, Den Haag: PBL. Weblink

EASA, 2019, European Aviation Environmental Report. Weblink

EASA, 2019, Noise. Weblink

Ecorys, 2018, Eindhoven Airport 2020-2030. Marktvraag en economische spin-off, Rotterdam: Ecorys. Weblink

Erasmus Universiteit, 2019a, Luchtvrachtmonitor 2017. Weblink

Erasmus Universiteit, 2019b, notitie belly-freight, 13 juni.

Eurocontrol, 2018, European aviation environmental report 2019. Weblink

European Court of Auditors, 2019, European Fund for Strategic Investments: Action needed to make EFSI a full success. Weblink

Faber, J, E. Tol en W. van Wijlen, 2018, Ontwikkelingen Nederlandse luchtvaart. Weblink

Geel, P. van, 2019, Opnieuw verbonden – Advies ontwikkeling Eindhoven Airport 2020-2030. Weblink

Gemeente Amsterdam, 2018, Economische Verkenningen Metropoolregio Amsterdam. Weblink

Gemeente Haarlemmermeer, 2019, 'Wanneer kunnen we nou eens woningen bouwen in Rijsenhout'. Weblink

Heuvelland Cultuur, 2019, Cultuurhistorisch erfgoed. Weblink

Holst, van, 2018, ‘Schiphol op de Noordzee blijft luchtfietserij’, ESB-digitaal, 23 augustus 2018

IATA, 2017, Worldwide slot guidelines, Effective 1 January 2017.

ICAO, 2017, Annex 16 to the Convention on International Civil Aviation. Volume II, Aircraft Engine Emissions, 4th edition.

ICAO, 2018, Accident Statistics. Weblink

IEA, 2017, C02 emissions from fuel combustion. Weblink

ILT, 2018, Staat van Schiphol 2018. Weblink

ILT, 2019, Luchtvaart. Weblink

Intervistas, 2015, Economic Impact of European Airports. Weblink

IPCC, 1999, Aviation and the global atmosphere. Weblink

IVN, 2019, Nationale Parken. Weblink

Kempen, E.E.M. van, B.A.M. Staatsen en I. van Kamp, 2005, Selection and evaluation of exposure-effectrelationships for health impact assessment in the field of noise and health. RIVM report 630400001/2005

Kharina, A. en D. Rutherford, 2015, Fuel efficiency trends for new commercial jet aircraft. Weblink

KiM, 2018, Substitutiemogelijkheden van luchtvaart naar spoor. Weblink

KiM, 2019, Mobiliteitsbeeld 2019. Weblink

Landschapsbeheer, 2011, Visie op landschapskwaliteit. Weblink

LBBL, 2018, Inbreng Luchtvaartnota 2020-2050. Weblink

Leobus/NEO observatory, 2019, Second Opinion Verkennende MKBA Beleidsalternatieven Luchtvaart. Weblink

Lieshout, R., G. Burghouwt en T. Boonekamp, 2015, Economisch belang van de hubfunctie van Schiphol, SEO-rapport 2015-22. Weblink

Lieshout, R. en T. Boonekamp, 2017, Economisch belang marktsegmenten Schiphol, SEO. Weblink

LievenseCSO, 2016, m.e.r.-beoordelingsnotitie – Aanvraag luchthavenbesluit Maastricht Aachen Airport. Weblink

Luchtvaartnieuws, 2018, Schiphol heeft grootste elektrische busvloot van Europa. Weblink

Luchtvaartnieuws, 2018, Nederlanders positief over de luchtvaart in Nederland. Weblink

Luchtvaartnieuws, 2019, Nieuwe startprocedure geïntroduceerd op Schiphol. Weblink

LVNL, 2019, Vragen over routegebruik. Weblink

M3, 2018, To what extent is a traffic distribution rule (TDR) Schiphol-Lelystad practicable and feasible from the perspective of the airlines concerned? Weblink

Ministerie van BZK, 2019, Ontwerp Nationale Omgevingsvisie. Weblink

Ministerie van Defensie, 2019, Geluidhoeveelheid en vlieghoogten. Weblink

Ministerie IenM, 2016, Kennisgeving ontwerpwijzigingsbesluit van het Luchthavenindelingbesluit Schiphol vanwege externe veiligheid en geluid. Weblink

Ministerie van IenW, 2018, Actualisatie MER Lelystad Airport. Weblink

Ministerie van IenW, 2018, Kamerbrief van 22 juni 2018 – Aanpak participatie Luchtvaart en reikwijdte. Weblink

Ministerie van IenW, 2018, Kamerstuk 31936 van 3 december 2018 - Luchtvaartbeleid. Weblink

Ministerie van IenW, 2018, Luchthavenindelingbesluit Schiphol. Weblink

Ministerie van IenW, 2018, Ontwerp Luchthavenbesluit Lelystad. Weblink

Ministerie van IenW, 2018, Verkenningsfase luchtvaartnota - Bijlage 2 Bloemlezing. Weblink

Ministerie van IenW, 2019, Kamerbrief van 27 maart 2019 – Klimaatbeleid voor luchtvaart. Weblink

Ministerie van IenW, 2019, Kamerbrief van 25 april 2019 – Advies proefcasus Eindhoven Airport. Weblink

Ministerie van IenW, 2019, Kamerbrief van 5 juli 2019 – Ontwikkeling Schiphol en hoofdlijnen Luchtvaartnota. Weblink

Ministerie van IenW, 2019, Nota van Antwoord. Wijziging Luchthavenbesluit Lelystad. Weblink

Ministerie van IenW, 2019, Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor het planMER van de Luchtruimherziening. Weblink

Ministerie van VROM, ministerie van LNV en IPO, 2010, Beleidsevaluatie nationale landschappen. Weblink

MJPO, 2018, Jaarverslag 2017. Weblink

Nacht van de Nacht, 2019, Oorzaken. Weblink

Nationale Parken Bureau, 2019, Nationale Parken. Weblink

Natuur en Milieufederatie Noord-Holland, 2018, Woningbouwopgave rondom Schiphol. Weblink

NEO Observatory, 2017, Randstad Monitor 2016. De Top-20 van Europese grootstedelijke regio 1995-2016.  Weblink

NLR, 2018, Integrale veiligheidsanalyse Schiphol. Weblink

NLR, 2019, Safety database.

NOS, 2018, Meer mensen hebben last van Schiphol. Weblink

Oort, F. van, I. van Aalst, M. Burger, B. Lambregtse en E. Meijers, 2010, Clusters en netwerkeconomie in de Noordvleugel van de Randstad. Weblink

OVV, 2014, Ongevallen in de kleine luchtvaart. Weblink

OVV, 2017, Veiligheid vliegverkeer Schiphol. Weblink

Oxford Economics & York Aviation, 2013, The economic value of international connectivity. Weblink

PBL, 2017, Biodiversiteit. Weblink

PBL, 2018, Balans van de Leefomgeving 2018. Weblink

PBL, 2018, Kennisscan Luchtvaartnota. Weblink

PBL, 2018, Ontwikkeling luchtvaart en CO2-emissies in Nederland. Weblink

Provincie Flevoland, 2019, Concept ontwikkelingsvisie Nationaal Park Nieuw Land. Weblink

Provincie Noord-Brabant, 2010, Structuurvisie ruimtelijke ordening. Weblink

Provincie Noord-Brabant, 2011, Ontwikkelingsvisie 2011-2025. Weblink

Provincie Noord-Holland, 2019, Leidraad landschap en Cultuurhistorie 2018. Weblink

Provincie Noord-Holland, 2019, Informatiekaart Landschap en Cultuurhistorie - Beschermingsregimes - Rijksmonumenten en UNESCO. Weblink

Provincie Zuid-Holland, 2018, Woonbarometer 2018. Weblink

Provincie Zuid-Holland, 2019, Omgevingsvisie. Weblink

Provincie Zuid-Holland, 2019, Ruimtelijke kwaliteit en beschermingscategorieën. Weblink

Redondi, R., P. Malighetti en S. Paleari, 2012, De-hubbing of airports and their recovery patterns, Journal of Air Transport Management 18: 1-4.

RHDHV, 2013 Samenvatting MER luchthaven Eindhoven. Weblink

RHDHV, 2018, Vergelijk vliegen met treinreizen voor korte afstanden. Weblink

RHDHV, 2019, Emissiereductiepotentieel in de Nederlandse Luchtvaart. Weblink

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, 2019, Radar bij windprojecten. Weblink

Rijksgoed voor Cultureel Erfgoed, 2019, Regionaal beleid. Weblink

Rijksoverheid, 2019, Ontwerpakkoord Duurzame Luchtvaart. Weblink

Rijksoverheid, 2019, Startbeslissing Programma Luchtruimherziening. Weblink

RIVM, 2005, Verkenning regionale luchthavens. Weblink

RIVM, 2018, Effecten van geluid. Weblink

RIVM, 2019, Ultrafijn stof rondom Schiphol heeft effect op gezondheid. Weblink

RIVM, https://www.rivm.nl/stikstof/vragen-en-antwoorden-over-stikstof-en-ammoniak

Rli, 2016, Mainports voorbij, Den Haag: Rli. Weblink

SAM Flevoland, 2019, Landschap. Weblink

Samen op de Hoogte, 2019, Stichting Leefbaarheid. Weblink

Samenwerkingsverband Nationale Parken, 2019, Nationale Parken - overzicht. Weblink

Schleussner, C.F., J. Rogelj., M. Schaeffer, T. Lissner, R. Licker, E.M. Fischer, 2016, Science and policy characteristics of the Paris Agreement temperature goal. Nature Climate Change, 6(9). Weblink

Schiphol Group, 2017, Feiten en cijfers 2017. Weblink

Schiphol Group, 2018, Jaaroverzicht 2018. Weblink

Scientias, 2012, André Kuipers fotografeert lichtvervuilde Randstad. Weblink

SEO, 2014, Lange termijn verkenningen voor de Mainport Schiphol. Weblink

SEO, 2017, Economisch belang marktsegmenten Schiphol. Weblink

SEO, 2017, Economische effecten Schiphol. Weblink

SEO, 2018, Secundaire slothandel op Schiphol. Weblink

SEO, 2019, Benefits of O/D and transfer traffic at Schiphol. Weblink

SEO, 2019, Het belang van Leisure vervoer op Schiphol. Weblink

SEO, 2019, Monitor Netwerkkwaliteit en Staatsgaranties. Weblink

Significance, 2018, Effecten van een vliegbelasting op het vliegverkeer; een kwantitatieve doorrekening. Weblink

Significance en TO70, 2018, Actualisatie AEOLUS 2018 en geactualiseerde luchtvaartprognoses. Weblink

Syconomy, 2016, Toets economische onderbouwing Luchthavenbesluit Maastricht Aachen Airport. Weblink

TNO, 2019, Facsheet Emissies en depositie van stikstof in Nederland. Weblink

TO70, 2020, Verkenning effecten geluid en capaciteit bij aanpassing van het banenstelsel Schiphol.

United Nations, 2019, UN Report: Nature’s Dangerous Decline ‘Unprecedented’; Species Extinction Rates ‘Accelerating’. Weblink

Van Gogh Nationaal Park, 2019, Gebied. Weblink

Vijver, E. van de, 2014, Exploring the mutual relationship between air passenger transport and economic development. A quantitative study at various spatial scales, proefschrift. Weblink

Volkskrant, 2013, Nederland straalt. Weblink

Volkskrant, 2019, Regio is ‘dreiging’ aanleg Tweede Kaagbaan Schiphol zat en wil nog dit jaar een besluit. Weblink

WHO, 2018, Environmental Noise Guidelines for the European Region. Weblink

Wit, J.G. de, & G. Burghouwt, 2017, Hoe moet de steeds schaarsere capaciteit van Schiphol worden verdeeld, TVW. Weblink

Wit, J.G. de, 2018, Wat betekent Schiphol voor de Nederlandse economie?, presentatie Luchtvaartdag, 8 december 2018, Amsterdam. Weblink

WMO, 2016, Greenhouse Gas Bulletin. Weblink

Zhu, Y., E. Fanning, R. Chu Yu, Q. Zhang en J.R. Froines, 2011, Aircraft emissions and local air quality impacts from takeoff activities at a large International Airport. Atmospheric Environment, 45(36). Weblink

Afbeeldingen

Foto’s en afbeeldingen bij het planMER en bijbehorende stukken zijn afkomstig van het Ministerie van I&W, POSAD, Belastingdienst, Douane en/of Royal HaskoningDHV.