Aspecten en indicatoren

In de buitenste schil bevat het Rad een selectie van meer concrete aspecten en indicatoren waar in het PlanMER op wordt ingezoomd. Deze selectie is het resultaat van een analyse van de documenten uit de Verkenningsfase en afstemming met de Begeleidingsgroep en Klankbordgroep. Het Rad vormt hierdoor het kader voor de beschrijving van de huidige staat van de leefomgeving, de referentiesituatie en voor de effectbeschrijving. Met de beoordelingen van deze indicatoren wordt beoogd de beslisinformatie te leveren die nodig wordt geacht om een besluit te kunnen nemen over de Luchtvaartnota.

De buitenste schil van het Rad bevat per thema de belangrijkste aspecten (9 in totaal, vetgedrukt in buitenste schil van het Rad). Per aspect zijn indicatoren benoemd, waar in het PlanMER op is ingezoomd (18 in totaal, in bullets buitenste schil van het Rad). De 9 aspecten sluiten aan op de reikwijdte van leefomgevingsaspecten die is beschreven in de kamerbrief van 22 juni 2018.

Bij het beschouwen en beschrijven van effecten wordt pragmatisch omgegaan met overlap en relaties tussen indicatoren; sommige indicatoren kennen onderlinge relaties en kunnen onder meerdere perspectieven of aspecten worden beschouwd. Uitgangspunt is dat effecten maar op één plek worden beschouwd en dat daarbij op die plek ook wordt ingegaan op eventuele relaties en indirecte effecten. Ook een eventuele wisselwerking van effecten die optreden in de lucht, op het maaiveld en in de ondergrond wordt daarbij expliciet benoemd. In het toetskader hieronder is een uitwerking opgenomen van de indicatoren uit het ‘Rad van de Leefomgeving’. Deze uitwerking vormt de basis voor de beschouwing van effecten in het PlanMER. In hoofdstuk 5 onderdeel Gezondheid t/m onderdeel Ruimte worden voor alle indicatoren van het Rad van de Leefomgeving korte beschrijvingen gegeven en de uitgangspunten benoemd. Op deze wijze is helder wat in het kader van het PlanMER wel en wat niet is onderzocht en op welke wijze.

Figuur 5.2 Toetskader PlanMER Luchtvaartnota