Versnippering/verbondenheid

Met verbondenheid wordt de mate bedoeld waarin natuurgebieden een samenhangend netwerk vormen, waardoor planten en dieren zich makkelijker kunnen verspreiden. Een goede ruimtelijke samenhang van natuurgebieden is een vereiste om de ambities ten aanzien van biodiversiteit, een goed functionerend Natuurnetwerk, en de Natura 2000-doelen te realiseren. Er is dus een directe relatie met de indicator kwetsbare natuurgebieden en soorten (kwaliteit).

Uitgangspunten

De huidige mate van verbondenheid/versnippering van natuurgebieden wordt niet beïnvloed of bepaald door de locaties van de luchthavens. Extra vluchten leiden ook niet tot meer versnippering. Alleen extra infrastructuur die nodig is bij groei van de luchtvaart (wegen en spoorwegen) kunnen wel een negatief effect hebben op verbondenheid. In de effectbeschrijving is beoordeeld is in hoeverre uitbreiding van luchthavens en hun infrastructuur de mate van verbondenheid beïnvloeden.