Monitoring Luchtvaartnota

De nieuwe Luchtvaartnota is de start van een nieuwe koers naar een duurzame luchtvaartsector die Nederland blijft verbinden met de rest van de wereld. De aanpak is adaptief met heldere doelen voor 2050 met een concrete aanpak voor de komende 5 tot 10 jaar. Hierbij is het van belang een goed monitoringsprogramma op te zetten om tussentijds en na de periode van 5 tot 10 jaar beleidsaanpassingen te doen in de richting van de doelen in 2050.

De Luchtvaartnota is flexibel en toekomstgericht en biedt daarom goede mogelijkheden voor bijstelling. Dat is ook nodig omdat de Luchtvaartnota het beleid bepaald voor een periode van 30 jaar. De ontwikkelingen in de luchtvaart zijn voor een dergelijke periode met onzekerheden omgeven. Daardoor is de kans reëel aanwezig dat doelstellingen voor 2030 en 2050 niet zonder aanpassingen zijn te halen.

Op basis van allerlei exogene ontwikkelingen (autonoom nationaal, Europees, mondiaal, binnenlands en buitenlands beleid, innovatie, etcetera) kan het zijn dat (middel)lange termijn doelen niet in zicht komen waardoor periodieke bijsturing noodzakelijk is. Hiertoe kunnen extra regels worden ingevoerd, bijstelling van beleid plaatsvinden dan wel nieuw beleid worden opgesteld, die ervoor moeten zorgen dat doelen uiteindelijk wel worden gehaald. Ook kan het zijn dat ontwikkelingen in de luchtvaart (innovaties) juist sneller gaan dan verwacht waardoor uiteindelijk meer vliegtuigbewegingen kunnen worden gefaciliteerd dan in de Luchtvaartnota is voorzien.

Gefaseerde uitvoering

In de Luchvaartnota wordt adaptief beleid uitgewerkt. Er worden lange termijn ambities en tussendoelen gesteld met een gefaseerde uitvoering. De uitvoering en het doelbereik worden met monitoring en evaluatie gevolgd. De bevindingen hieruit worden benut om beleid bij te stellen waar nodig. Vanuit de PlanMER (en de PB) worden verschillende aandachtspunten (in de vorm van leemten in kennis en onzekerheden) meegegeven. Deze zijn beschreven in hoofdstuk 8 onderdeel onzekerheid over de uitvoering van het beleid en over effecten