Begrippen en afkortingen

Begrip

Definitie

AEOLUS

Een simulatiemodel dat voor een bepaald toekomstscenario het aantal
 luchtreizigers en vliegtuigbewegingen voor Nederlandse luchthavens tot 2050 berekent. Het model kan rekening houden met capaciteitslimieten van luchthavens (jaarcapaciteit, baancapaciteit, aantal bewegingen op de vierde baan en met de limiet voor het aantal woningen binnen de 58 dB(A) Lden-contour). Daarnaast kan het de effecten van een serie
 beleidsmaatregelen simuleren.

Aerius

Een rekeninstrument welk onderdeel is van het Programma Aanpak Stikstof. Het berekent de stikstofdepositie als gevolg van projecten en plannen op Natura 2000-gebieden

Aerosolen

Kleine stof- of vloeistofdeeltjes die in de lucht zweven

Airside (luchtzijde)

Gebied waar vliegtuigen starten, landen, taxiën
 en worden afgehandeld

Aldersakkoord

Akkoord in 2008 gesloten aan de Tafel van Alders,  het overlegorgaan tussen luchtvaartsector en  omgeving onder leiding van oud-minister en  oud-commissaris van de Koning(in), Hans Alders  over de groei van Schiphol

Belly capaciteit

Passagiersvliegtuigen die ook vracht meenemen

Commissie m.e.r

De Commissie m.e.r. is een onafhankelijke stichting die adviseert over de inhoud van milieueffectrapporten. Voor de luchtruimherziening wordt een werkgroep met de juiste expertise samengesteld, die adviezen zal geven op basis van de NRD en de MER. Zie ook https://www.commissiemer.nl/

Connectiviteit

Het netwerk van, naar en rondom een luchthaven

Dehubbing

Het herstructureren van een luchthaven om een overvolle luchthaven te voorkomen. Dit gaat ten koste van de hubfunctie.

F-gassen

Gefluoreerde broeikasgassen; bij toename van deze gassen in de atmosfeer wordt het broeikaseffect versterkt. F-gassen zijn HFK's, PFK's, SF6.

Full freighter

Vliegtuig dat alleen vracht vervoert

General Aviation

General Aviation is een term die gebruikt wordt voor civiele, niet- commerciële luchtvaartactiviteiten, waaronder zweefvliegen, ballonvaart, vluchten van traumahelikopters politieachtervolging, enzovoort. Soms worden ook wel de termen kleine of algemene luchtvaart gebruikt. In het PlanMER ook aangeduid met 'kleine luchtvaart'.

GR

Groepsgebonden risico; meeteenheid omgevingsveiligheid

Hubfunctie

Verhouding bestemmingsverkeer en transitverkeer van een luchthaven

ICAO

International Civil Aviation Organization;  onderdeel van de Verenigde Naties. Binnen de  ICAO worden internationale afspraken gemaakt  over veiligheid, milieuaspecten, efficiency en  continuïteit in de luchtvaartsector

Landside (landzijdig)

Het landzijdige (publiek toegankelijke) gedeelte  van de luchthaven of het luchthaventerrein.

Lden

De berekende geluidniveau's van alle vliegtuigen  die gedurende een jaar van en naar het vliegveld  vliegen. Het geluidniveau tijdens de  nachtperiode wordt uitgedrukt in Lnight (Level  night). Het geluidniveau over 24 uur wordt  uitgedrukt in Lden (Level day-evening-night).  Voorheen werd de geluidsbelasting uitgedrukt  in Ke

Luchthavenbesluit

Een luchthavenbesluit regelt wat er op een luchthaven aan vliegverkeer mag plaatsvinden. In het besluit zijn onder meer de openingstijden van de luchthaven en de maximale geluidsproductie per jaar van de vliegtuigen die de luchthaven gebruiken opgenomen. Daarnaast regelt het besluit beperkingen in ruimtelijke ordening als gevolg van milieueffecten en waarborgen voor de veiligheid van het vliegverkeer.

Luchthavenverkeerbesluit

Onderdeel van Wet luchtvaart dat het gebruik
 van een luchthaven bepaalt

Luchtruim

Een luchtruim is een afgebakend deel van de aardse atmosfeer, met regels voor de luchtvaart daarin. De Nederlandse staat is verantwoordelijk voor het luchtruim boven Nederland, de Amsterdam FIR. Dit luchtruim is verder lateraal en verticaal ingedeeld vanwege de uiteenlopende behoeftes van de luchtruimgebruikers en met het oog op veiligheid.

Luchtvaartnota

Visie van het kabinet op de ontwikkelingen en  groei van het Nederlandse vliegverkeer

Luchtverkeersleiding Nederland

De LVNL regelt de luchtverkeersleiding binnen het aan haar toegewezen Nederlandse luchtruim onder FL245, met vele aanverwante zaken het verstrekken van luchtvaartinlichtingen, het verzorgen van opleidingen voor luchtverkeersleiding en het verzorgen van luchtvaartkaarten en -publicaties.

Mainport

Knooppunt van lucht-, weg- en  spoorverbindingen, met een grote betekenis  voor en impact op de ontwikkeling van een regio en de nationale economie

MIRT

In het MIRT zijn projecten en programma’s opgenomen waarbij het rijk samen met de regio werkt aan de ruimtelijke inrichting van Nederland. Onderdeel van MIRT is een specifieke werkwijze waarmee op gestructureerde wijze en met brede participatie naar het eindresultaat gewerkt wordt.

Nachtvlucht

Vliegtuigbeweging die uitgevoerd wordt  gedurende de nacht (23.00 uur - 7.00 uur). In deze  periode geldt een beperking voor het gebruik  van start- en landingsbanen en worden  geluidsarme naderingen en speciale nachtroutes  voor startend verkeer uitgevoerd

NDC

Nationally Determined Contributions; betreft de CO2-reductie voor de Binnenlandse Luchtvaart en Grondgebonden Luchtvaartactiviteiten binnen de nationale doelstellingen

NRD

Eerste document in de m.e.r. waarin wordt vastgelegd wat de scope van het project is, welke varianten er worden onderzocht en op welke criteria deze worden getoetst.

O-D passagier

Origin-Destination passagier; passagier met  een luchthaven als vertrek- of aankomstpunt. Ook  omschreven als opstappende reiziger.

Plan-m.e.r.

Een procedure die de milieueffecten van een plan in beeld brengt voordat de overheid daar een besluit over neemt.

PlanMER

Het rapport waar de (milieu)effecten van een plan staan beschreven

PR

Plaatsgebonden risico; meeteenheid omgevingsveiligheid

SARP

Een veiligheidsmethode die ICAO assisteert in het verbeteren van de veiligheidsprestaties binnen het wereldwijde luchtverkeer.

Selectiviteit

De schaarse groeiruimte op Schiphol wordt gereserveerd voor netwerkverkeer en ander (vakantie)verkeer wordt ontmoedigd en overgeheveld naar regionale luchthavens (Eindhoven en Lelystad).

Smoke Number

Een maat voor de hoeveelheid roet in de uitlaatgassen

Substitutie

De wisseling van focus van het ene vervoersmiddel naar het vervoersmiddel. In de Luchtvaartnota betekent dit de wisseling van vliegtuig naar trein als vervoersmiddel.

WLO

Toekomstverkenning van Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en Centraal Planbureau (CPB) voor de Welvaart en de leefomgeving. Er zijn twee scenario's geschetst: Hoog en Laag. WLO-Hoog combineert een relatief hoge bevolkingsgroei met een hoge economische groei van ongeveer 2% per jaar. In WLO-Laag gaat een beperkte demografische ontwikkeling samen met een gematigde economische groei van ongeveer 1% per jaar.

Afkortingen

Betekenis

ACI

Airports Council International

ATC

Air Traffic Control; Luchtverkeersleiding

BAS

BewonersAanspreekpunt Schiphol

BCI

Buck Consultants International

BIO

Bijmengpercentage

BIS

Bodemkundig Informatie Systeem

BSG

Bestaand Stedelijk gebied

CBS

Centraal Bureau voor de Statistsiek

CH4

Scheikundige benaming van methaan

CLO

Compendium voor de Leefomgeving

CO2

Scheikundige benaming van koolstofdioxide

CPB

Centraal Planbureau

CROS

Commissie Regionaal Overleg Schiphol

dB(A)

Decibel; meeteenheid van geluidbelasting

EASA

European Aviation Safety Agency; Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart

ETS/Corsia

Europees (ETS) en intercontinentaal (CORSIA) emissiehandelssysteem

EV

1) Externe veiligheid 2) Elektrisch vliegen

fte

Fulltime-equivalent; voltijds arbeidsplaats

GA

Generel Aviation, 'kleine luchtvaart'

GES

Gezondheidskundige evaluatie Schiphol

GGD

Gemeentelijke gezondheidsdienst

GR

Groepsrisico

H2O

Scheikundige benaming van water

HC

Hydrocarbins; Koolwaterstof

HOV

Hoogwaardig Openbaar vervoer

HSL

Hogesnelheidslijn

IATA

International Air Transport Association

ICA

Intercontinentale vluchten

ICAO

International Civil Aviation Organization; onderdeel van de Verenigde Naties.

ILT

Inspectie Leefomgeving en Transport

iStarts

integrated Safety Trend Analysis and Reporting System; systeem met wereldwijde ongeval-statistieken.

Ke

Kosten Eenheid: maat waarin geluidsbelasting
 wordt uitgedrukt

KiM

Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid

LAeq

Uitdrukking geluidniveau van een enkel passerend vliegtuig, waarbij al het geluid gedurende de passage wordt opgeteld en gemiddeld

LAmax

Uitdrukking geluidniveau van een enkel passerend vliegtuig in de hoogste waarde

LBBL

Landelijk Burgerberaad Luchtvaart

LCC

Lagekostenluchtvaartmaatschappij

Lden

Geluidbelasting bepaald met straffactor voor de avond en de nacht

Ldn

Geluidbelasting bepaald met straffactor nacht

LIB

Luchthavenindelingsbesluit; LIB-gebieden zijn beperkingengebieden rondom luchthavens

LTO

Landing and take-off cycle (stationair draaien voor en na het taxiën, taxiën voor vertrek en na aankomst, landen en opstijgen)

LVB

Luchthavenverkeersbesluit Schiphol

LVN

Luchtvaartnota

LVNL

Luchtverkeersleiding Nederland

ministerie van IenW

ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

MIRT

Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport

MJPO

Meerjarenprogramma Ontsnippering

MKBA

Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse

MRA

Metropool Regio Amsterdam

Mton

Megaton; meeteenheid van energie

NCTV

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid

NDC

Nationally Determined Contributions

NGO

Non governmental organisation; Niet-gouvermentele organisatie

NLR

Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum

NNHS

Nieuwe Normen en Handhavingsstelsel

NNN

Nederlands Natuurnetwerk

NOS

Nederlandse Omroep Stichting

NOVI

Nationale Omgevingsvisie

NOx

Scheikundige benaming van stikstofoxide

NRD

Notitie Reikwijdte en Deatilniveau

O3

Scheikundige benaming van ozon

OFL

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving

ORS

Omgevingsraad Schiphol

OV

Openbaar Vervoer

OVV

De Onderzoeksraad voor Veiligheid

PAS

Programma Aanpak Stikstof

PBL

Planbureau van de Leefomgeving

PlanMER

Milieueffectrapport

PMx

1) PM10: Fijnstof; 2) PM2,5: Ultrafijnstof

PR

Plaatsgebonden risico

RHDHV

Royal HaskoningDHV

RIVM

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

RLI

Rode Lijst Indicator

RMI

Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol

SAM Flevoland

Steunpunt voor Archeologie en Monumenten in Flevoland

SARP

Standards and Recommended Practices;

SO2

Scheikundige benaming van zwaveldioxide

TNO

Nederlandse Organisatie voor toegpast-natuurwetenschappelijk onderzoek

TW

Toegevoegde waarde

UFP

Ultrafijnstof

VKS

Voorkeurstrategie

VN

Verenigde Naties

Wgh

Wet Geluidhinder

WHO

World Health Organization; Wereldgezondheidsorganisatie

WLO

Toekomstverkenning Welvaart en Leefomgeving; hierin zit een tweetal scanario's: Laag en Hoog

WMO

World Meteorological Organization