Huidige situatie en trends en ontwikkelingen

In dit hoofdstuk staat op de huidige situatie beschreven voor de indicatoren. Er worden nu al een aantal trends en ontwikkelingen geconstateerd die van invloed zijn op de toekomst. Deze trends en ontwikkelingen worden waar relevant per indicatoren benoemd. Een verdere toelichting op deze trends en ontwikkelingen is te vinden in het achtergronddocument. Wanneer gesproken wordt over het achtergronddocument wordt hiermee het rapport “Trends en ontwikkelingen” bedoeld.

Omdat de begrippen huidige situatie, autonome ontwikkeling, trends en ontwikkelingen en referentiesituatie nog wel eens tot onduidelijkheden leiden is hieronder een kader opgenomen die aangeeft hoe hier in het PlanMER mee om is gegaan.

Huidige situatie

De huidige situatie beschrijft de situatie in 2019 (vaak gebaseerd op kentallen uit 2018)

Autonome ontwikkeling

Autonome ontwikkeling is normaal gesproken de situatie zoals die te verwachten is op de te hanteren tijdshorizon zonder dat het voornemen wordt uitgevoerd. Het gaat dus om trends en ontwikkelingen die verwacht worden als het voornemen niet wordt uitgevoerd. Bij het voorspellen van die trends en ontwikkelingen worden normaliter alleen die trends en ontwikkelingen meegenomen waarover zekerheid bestaat: (trends en) ontwikkelingen die in besluiten zijn vastgelegd (hier bijvoorbeeld de 50/50 regel). Normaal gesproken is de tijdshorizon 10 tot 15 jaar. Beleidsuitspraken kijken meestal ook slechts ca 10 jaar vooruit.

Referentiesituatie

Omdat bij deze planstudie 30 jaar vooruitgekeken wordt is het uitgaan van een autonome situatie die over het algemeen niet zover vooruit informatie biedt maar waarbij we wel weten dat er allerlei trends en ontwikkelingen worden verwacht, niet in besluiten vastgelegd, wordt hier gekozen om de referentie niet alleen te baseren om genomen besluiten (Lelystad, 50/50 regel) maar ook een aantal trends en ontwikkelingen mee te nemen. Omdat navolgbaar te doen is er bij het bepalen van de referentiesituatie uitgegaan van het voortzetten van het huidige beleid inclusief de uitspraken die daar voor de toekomst voor gedaan zijn (Lelystad, 50/50 regel) plus een aantal trends en ontwikkelingen waarbij is gekeken naar het WLO laag scenario. De referentiesituatie die hierdoor ontstaat komt overeen met het hoekpunt Voortbouwen (op vigerend beleid).

In dit hoofdstuk zijn dus naast de beschrijving van de huidige situatie ook de verwachte trends en ontwikkelingen kort toegelicht. De maatregelen en bouwstenen van het hoekpunt Voortbouwen (de referentiesituatie) zijn beschreven in hoofdstuk 2. De effecten van de hoekpunten en de delta tussen huidige situatie en Voorbouwen als referentie, zijn beschreven in hoofdstuk 7.