Veiligheid

Veiligheid is een belangrijke randvoorwaarde en staat voorop. In deze denkrichting is gekeken naar het ophogen van het ambitieniveau en onderzoeken of de geldende wettelijke (minimum) kaders bijgesteld moeten worden. Luchtvaart is nu een van de veiligste vormen van vervoer en dat moet ook zo blijven. Nederland heeft een complex luchtruim en beperkte ruimte op de grond en die moet veilig gebruikt kunnen worden. Er wordt naast omgevingsveiligheid en veiligheid vliegen ook gekeken naar beveiliging.

Doelstelling: veiligheid als basis

  • Handhaven van het huidige veiligheidsniveau.

  • Mogelijke ophogen ambitieniveau.

  • Mogelijk bijstellen van de geldende wettelijke kaders (aanscherpen veiligheid).

Technische ontwikkelingen zorgen ervoor de luchtvaart steeds veiliger wordt. De kans op ongevallen neemt in de referentiesituatie, ten opzichte van de huidige situatie, af. Ook in alle hoekpunten is dit, ondanks de toename van het aantal vliegtuigbewegingen, het geval. Door de toename van het aantal vliegtuigbeweging in totaliteit en bij Schiphol in bijzonder wordt de druk op de luchthavens groter en daarmee vormt dit wel een risico voor de beveiliging. Hier zullen extra (flankerende) maatregelen genomen moeten worden om de veiligheid te kunnen garanderen. Ontwikkelingen in de luchtvaart mogen namelijk niet ten koste gaan van de veiligheid, veiligheid is randvoorwaardelijk.

Bij Normeren wordt het aantal vliegtuigbewegingen vanwege sturing op de klimaatdoelen uiteindelijk op alle luchthavens lager. Tot 2030 mogen alleen Rotterdam en Groningen nog licht groeien. De krimp van het aantal vliegbewegingen tot 2050 zorgt voor een verbetering van de veiligheid ten opzichte van de referentiesituatie.

Concentreren zorgt met name op Schiphol voor een toename van het aantal vliegtuigbewegingen ten opzichte van de referentiesituatie. Met name op Schiphol zullen extra maatregelen genomen moeten worden ten behoeve van de vliegveiligheid. Gedacht kan worden aan bouwvrije zones, aanscherping van toegangssystemen en beveiliging.

Verdelen leidt ten opzichte van de referentiesituatie op Schiphol tot een reductie van vliegtuigbewegingen terwijl op andere luchthavens de vliegtuigbewegingen toenemen. De veiligheid op Schiphol verbetert ten opzichte van de referentiesituatie. Op de regionale luchthavens zullen aanvullende maatregelen moeten worden genomen.

Conclusie: in alle hoekpunten -behoudens Normeren- zullen vanwege de toename van het aantal vliegtuigbewegingen aanvullende maatregelen ten behoeve van de veiligheid genomen moeten worden. Bij Concentreren zal het ongevalsrisico rondom Schiphol ten opzichte van de referentiesituatie toenemen. Verdelen zorgt voor een toename van het ongevalsrisico rondom regionale luchthavens.