Hoekpunt Concentreren

Publieke toegankelijkheid

De vraag het aanbod zijn in dit hoekpunt in evenwicht. Alle vraag naar vliegen kan binnen dit hoekpunt worden geaccommodeerd. In dit hoekpunt worden net als bij de referentiesituatie, de maatregelen K2 (Onderzoeks- en innovatie duurzame luchtvaart financieel stimuleren), K3 (Nationale bijmengverplichting duurzame brandstoffen) en K5 (Invoeren vliegbelasting en opbrengst oormerken voor innovatie duurzame luchtvaart) ingevoerd. Ten opzichte van de referentiesituatie zullen de ticketprijzen niet noemenswaardig gaan stijgen. Geconcludeerd wordt op basis van bovenstaande dat de luchtvaart daarmee voor het publiek in de toekomst niet substantieel meer of minder toegankelijk wordt dan nu het geval is.

Er zijn geen relevante verschillen ten opzichte van de referentiesituatie; het effect wordt als neutraal beoordeeld.

Rechtvaardigheid verdeling lusten en lasten luchtvaart

Bedrijven: Voldoende ruimte voor groei van de luchtvaart en het versterken van de hubfunctie van Schiphol komt ten goede van bedrijven door meer omzet en een betere bereikbaarheid.

Direct omwonenden: De toename van het vliegverkeer rond Schiphol leidt in eerste instantie tot extra hinder voor direct omwonenden. Deze extra hinder zal enigszins beperkt worden het instellen van een fonds waarmee de leefbaarheid verbeterd wordt (w.o. isolatieprogramma). Niettemin mag een toename van hinder verwacht worden voor direct omwonenden. Daar staat een verhoging van de werkgelegenheid tegen over.

Regionaal omwonenden: De toename van het vliegverkeer rond Schiphol leidt tot extra milieuhinder voor regionaal omwonenden. Daar staan echter ook een grotere werkgelegenheid en bereikbaarheid tegenover. Per saldo blijft de balans tussen lasten en lusten voor regionaal omwonenden min of meer gelijk. Voor bewoners van Lelystad en overige luchthavens geldt in vergelijking met referentiesituatie een gelijkblijvende mate van hinder en werkgelegenheid en bereikbaarheid.

Algemene Nederlandse bevolking: Voor de algemene Nederlandse bevolking geldt dat de luchtvaart in dit hoekpunt een grotere bijdrage levert aan de economie, met name vanwege de extra bereikbaarheid. Ook wordt ingezet op het verminderen van de klimaatlast met inkomsten uit de luchtvaart. Per saldo wordt de balans tussen lusten en lasten voor de algemene bevolking dus gunstiger ten opzichte van de referentiesituatie.

Conclusie:

  • Door een toename van omzet en bereikbaarheid voor bedrijven en meer hinder voor direct omwonenden verschuift de balans van lusten en lasten ten gunste van bedrijven.

  • Door een toename van omzet en bereikbaarheid voor bedrijven en min of meer gelijkblijvende lusten/lasten voor regionaal omwonenden verschuift de balans ten gunste van bedrijven.

  • Een toename omzet en bereikbaarheid voor bedrijven vs. terugvloeien van inkomsten uit luchtvaart ter vermindering van klimaatlast, houdt balans min of meer zoals die was.

  • Meer hinder voor direct omwonenden versus min of meer gelijkblijvende lusten en lasten voor regionaal omwonenden zorgt voor een verschuiving in balans ten gunste van regionaal omwonenden;

  • Meer hinder voor direct omwonenden versus het terugvloeien van inkomsten uit luchtvaart ter vermindering van klimaatlast en een extra bijdrage aan de economie verschuift de balans ten gunste van de algemene bevolking.

  • Min of meer gelijkblijvende lusten en lasten voor regionaal omwonenden versus terugvloeien van inkomsten uit luchtvaart ter vermindering van klimaatlast en extra bijdrage aan de economie verschuift de balans ten gunste van de algemene bevolking.

Uit de analyse blijkt dat als gevolg van Concentreren de verdeling van lusten en lasten tussen verschillende groepen voor direct omwonenden ongunstiger wordt. Voor bedrijven en in mindere mate de algemene Nederlandse bevolking wordt het beter. Deze strategie versterkt daarmee de nadelige positie van direct omwonenden ten opzichte van andere groepen en lijkt daarmee de ongelijkheid te vergroten. Dit wordt gezien als een negatieve tendens.