Hoekpunt Concentreren

In Concentreren is het aantal vliegtuigbewegingen in 2050 hoger dan in de referentiesituatie, vooral als gevolg van de sterke toename van het aantal vluchten van en naar Schiphol.

Verschil ref t.o.v. Concentreren

# vliegtuigbewegingen

Schiphol

Eindhoven

Rotterdam

Lelystad

Groningen

Maastricht

Δ 2030

-30.000

0

2.000

0

-8.500

0

Δ 2050

69.000

0

-1.000

0

-8.500

0

Stilte en duisternis

Met name onder de vliegroutes van en naar Schiphol is sprake van een hogere geluidbelasting en (in mindere mate) meer lichtvervuiling als gevolg van de toename van het aantal vluchten. Bij de regionale vliegvelden, vooral in Groningen, is sprake van een geringe afname van de geluidsbelasting ten opzichte van de referentie. Omdat er ook minder in de nacht wordt gevlogen is de lichtbelasting op de regionale vliegvelden ook (in beperkte mate) lager dan in de referentie.

Onderzoek en innovatie, leidend tot een groter aandeel elektrisch vliegen (K2), zorgt uiteindelijk voor vermindering van de geluidsbelasting als gevolg van de stillere elektrische motoren.

Kwetsbare natuurgebieden en soorten

In Concentreren is het aantal vliegtuigbewegingen in 2050 hoger dan in de referentiesituatie, vooral als gevolg van de sterke toename van het aantal vluchten van en naar Schiphol. Met name onder de vliegroutes van en naar Schiphol is daarom sprake van een hogere stikstofemissie en meer akoestische verstoring van fauna. Dit leidt tot hogere stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden in de omgeving van Schiphol en daarmee tot negatieve effecten op de habitatkwaliteit. In het algemeen geldt dat dichterbij luchthavens de effecten groter zijn dan verder weg, maar verder weg kan ook nog sprake van (kleinere) effecten zijn. Nabij Groningen neemt de kans op negatieve effecten op Natura 2000-gebied af als gevolg van afname van het aantal vliegtuigbewegingen.

Onderzoek en innovatie, leidend tot een groter aandeel elektrisch vliegen (K2), zorgt uiteindelijk voor vermindering van de geluidsbelasting als gevolg van de stillere elektrische motoren. Voorlopig worden de effecten van dit hoekpunt als een risico op een negatief effect beoordeeld.

Verbondenheid /versnippering

In Concentreren is verbetering van landzijdig voor- en na transport naar Schiphol aan de orde door uitbreiding van de railinfrastructuur van Schiphol (E7). Dit kan, net al in de referentiesituatie, in beginsel ten koste gaan van de verbondenheid van natuurgebieden nabij Schiphol, waardoor dit als neutraal wordt beoordeeld.