Veiligheid vliegen

Interne veiligheid richt zich op de vliegveiligheid. Dat wil zeggen dat er gekeken wordt naar de risico’s van systemen en operaties gerelateerd, of ondersteunend aan de operatie van een vliegtuig. Dit wordt ook wel uitgedrukt in de kans op een ongeval. Het omvat geen zaken als arbeid gerelateerde ongevallen gedurende onderhoud of grondafhandeling of ongevallen veroorzaakt door bewust onwettelijk handelen. Risico’s voor de vliegveiligheid welke een gevolg zijn van arbeid gerelateerde onderwerpen (bijvoorbeeld werkdruk) worden wel meegenomen.

Uitgangspunten

  • Er is geredeneerd naar de ongevalskans per vlucht in Commercial Air Transport (dus niet naar ongevalskansen per jaar, per passagier of per passagierskilometer). Daar waar mogelijk is een kwantitatieve benadering gebruikt als onderbouwing.

Gekeken is naar gehele ongevalskans, exclusief terrorisme e.d..

  • General Aviation, oftewel kleine luchtvaart, is kwalitatief beschouwd, zonder een indicatie te geven van de verandering in ongevalsrisico

Aannames

  • De verwachting is dat de ongevalskans daalt als gevolg van autonome ontwikkelingen buiten Nederlands overheidsbeleid om. De reductie in 2030 ten opzichte van nu is 22%. De reductie in 2050 ten opzichte van nu is 52%[1]. Deze ontwikkelingen zijn in alle hoekpunten hetzelfde. Geconcludeerd wordt dat die effecten van maatregelen in de hoekpunten zeer beperkt zijn in vergelijking met de autonome ontwikkelingen van de luchtvaartveiligheid.

  • Voor alle maatregelen –zowel die voorgesteld vanuit een veiligheidsoogpunt als andere- geldt de aanname: het uitgangspunt is dat bij elke maatregel enkel tot implementatie wordt overgegaan als dit geen significant negatief effect op de veiligheid heeft, mogelijk na mitigaties of middels safety management, inclusief integraal safety management.

  • Veiligheid is een belangrijke randvoorwaarde en staat voorop. Voor sommige veiligheidsmaatregelen is de ambitie het “minder complex maken van (...)”. Waarbij de redenering is dat dit leidt tot meer veiligheid. In effectbeoordeling is het uitgangspunt dat de maatregel enkel geïmplementeerd wordt als die ambitie verwezenlijkt wordt.

  • 1 NLR, 2018