Natuur

Uitbreiding van luchthavens en een toename van het verkeer op de luchthavens kan leiden tot hinder voor de omgeving. Rondom de luchthavens liggen belangrijke natuurgebieden (Nederlands Natuurnetwerk (NNN)-gebieden en Natura 2000-gebieden), bebouwde omgeving en waardevolle landschappen. Door op deze onderdelen in te gaan kan beoordeeld worden welk effect de luchtvaart heeft op het omgevingsklimaat. Effecten op Natura 2000-waarden komen in deze PlanMER wel aan de orde, maar er is niet beoordeeld of er sprake is van al dan niet significant negatieve effecten. Die beoordeling vindt plaats in een separate Voortoets/Passende Beoordeling.