Effecten

Dit hoofdstuk licht de verwachte effecten van de referentiesituatie ten opzichte van de huidige situatie en de verwachtte effecten van de hoekpunten ten opzichte van de referentiesituatie toe. Eerst volgt een toelichting op de algemene uitgangspunten, de gehanteerde aantallen en een reflectie op de WLO prognoses[1]. Hierna volgt een uitgebreide toelichting per aspect en per indicator.

  • 1 De studie ‘Nederland in 2030-2050: twee referentiescenario’s – Toekomstverkenning Welvaart en Leefomgeving’, kortweg WLO, is de basis voor veel beleidsbeslissingen op het gebied van de fysieke leefomgeving in Nederland. De WLO is opgesteld door het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) en het CPB (Centraal Planbureau). Voor de WLO hebben onderzoekers van beide planbureaus trends en toekomstige onzekerheden verkend die van belang zijn voor de fysieke leefomgeving (CPB en PBL, 2018)