Geluidshinder

Huidige situatie

Er wordt regelmatig onderzoek gedaan naar het aantal ernstig gehinderden en dit leidt regelmatig tot verschillende aantallen. Zo wordt het aantal ernstig gehinderden rondom Schiphol in 2016 geschat tussen de 138.500 (Schiphol) en 155.959 (Planbureau voor de Leefomgeving). Onderzoek door de Milieufederatie Noord-Holland en meerdere GGD’s met bewoner enquêtes wijzen op minimaal 198.000 ernstig gehinderden[1]. Hierbij wordt opgemerkt dat deze verschillen mede samenhangen met de methode waarop deze aantallen bepaald worden. Zo is het een aantal bepaald op basis van een geluidberekening in combinatie met een dosis-effect relatie (vergelijkbaar met de aanpak die voor het PlanMER gevolgd is, zie hoofdstuk 5), terwijl andere getallen bepaald zijn op basis van enquêtes.

Hierbij verschillen ook de onderzochte gebieden (als voor de ene studie in een groter gebied met meer inwoners onderzoek gedaan wordt kan dat leiden tot een hoger aantal ernstig gehinderden dan in een studie voor een kleiner gebied).

In de huidige situatie wordt rekening gehouden met de volgende aantallen vliegtuigbewegingen per luchthaven. Het betreffen de civiele vluchten.

Tabel 6.1 Aantallen vliegtuigbewegingen civiele luchthavens 2018 [2]

 

Huidig (2018)

Schiphol

499.500

Lelystad Airport

-

Eindhoven Airport

37.100

Rotterdam The Hague Airport

17.700

Maastricht Aachen Airport

6.100

Groningen Airport Eelde

4.500

Totaal

564.900

Er is er voor gekozen om de aantallen niet om te zetten in geluidcontouren, aantallen ernstig gehinderden en slaapverstoorden. Dit heeft twee redenen, te weten:

  1. voor een MER van dit strategisch niveau heeft het presenteren van concrete aantallen geen toegevoegde waarde. Bij vervolgbesluiten zullen deze aantallen wel in beeld moeten worden gebracht;

  2. de wijzen van bepaling van deze aantallen verschillen van elkaar, waardoor deze aantallen altijd ter discussie zullen staan.

Percentage ernstig gehinderden door vliegtuigen (Atlas Leefomgeving, 2016)
Figuur 6.1 Percentage ernstig gehinderden door vliegtuigen (Atlas Leefomgeving, 2016)

Effecten van geluid op gezondheid

De effecten van geluid op gezondheid worden onder andere onderzocht door de wereld gezondheidsorganisatie (WHO). Op 10 oktober 2018 heeft de WHO een document gepubliceerd[3] waarin men ingaat op verschillende effecten die vliegtuiggeluid kan hebben op de gezondheid. Hierbij gaat het bijvoorbeeld over hartaandoeningen, een verhoogde bloeddruk, maar ook over de invloed op de leesvaardigheid van kinderen. De WHO beveelt onder andere in sterke mate aan om de geluidbelasting die wordt geproduceerd door vliegverkeer te reduceren tot onder de 45 dBA (Lden). Het document geeft echter ook aan dat in veel gevallen het bewijs voor de gedane aanbevelingen niet sterk is voor vliegtuiggeluid. Daarom is aanvullend onderzoek wenselijk.

Trends en ontwikkelingen

Voor vliegtuiggeluid zijn verschillende trends en ontwikkelingen van belang. Zo krijgen geluidmetingen staat meer aandacht in relatie tot de berekeningen die worden uitgevoerd. Ook zijn er belangrijke technologische ontwikkelingen gaande die tot een aanzienlijke reductie van geluid kunnen leiden, zoals stillere motoren, aerodynamische verbeteringen, elektrisch vliegen en de introductie van drones en vliegende taxi’s. Een nadere toelichting wordt gegeven in het achtergronddocument: belangrijkste trends en ontwikkelingen in de luchtvaart.

  • 1 NOS, 2018
  • 2 CBS Statline, 2019
  • 3 WHO, 2018