Kwetsbare natuurgebieden en soorten (kwaliteit)

Startend, landend en overvliegend vliegverkeer kan van invloed zijn op de kwaliteit van de natuur in de (wijde) omgeving van vliegvelden. Deze invloed wordt met name bepaald door stikstofemissie en geluid door vliegverkeer en (in mindere mate) door grondverkeer.

Bij de impact van luchtvaart op kwetsbare natuurgebieden en soorten is onderscheid gemaakt tussen:

  • verandering in de kwaliteit van Natura 2000-gebieden;

  • verandering in kwaliteit van overige (niet als Natura 2000-gebied aangewezen) Natuurnetwerk Nederland-gebieden, en;

  • verandering van de biodiversiteit.

Uitgangspunten

De belangrijkste invloeden van luchtvaart op kwetsbare natuurgebieden en soorten zijn de gevolgen van stikstof- en geluidsemissie. Stikstofgevoelige habitats kunnen tot op grote afstand van een vliegveld negatief worden beïnvloed door extra stikstofdepositie. Toename van vluchten kan in beginsel leiden tot een toename van negatieve effecten op kwetsbare natuurgebieden en soorten. Een toelichting is gegeven in onderstaand kader. Een toename van het aantal elektrische vliegtuigen ten koste van vliegtuigen met fossiele brandstof leidt tot minder stikstofemissie en daardoor tot (ten opzichte van de referentie) een positief effect. Soorten die gevoelig zijn voor geluidsverstoring kunnen negatief worden beïnvloed door toename van het aantal vluchten. Daardoor kan ook de kwaliteit van een natuurgebied negatief worden beïnvloed. De effecten zijn niet kwantitatief beoordeeld. De kwalitatieve methode is gehanteerd om middels expert judgement en bronnen de effectbeoordeling te onderbouwen.

Effecten van stikstofemissie per vliegveld

Voor verschillende luchthavens is in verschillende documenten recentelijk beoordeeld in hoeverre sprake is van extra stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden. Deze beoordelingen geven een indicatie van effecten die kunnen optreden als gevolg van stikstofdepositie op stikstofgevoelige habitats.

Na de uitspraak van de Raad van State van 29 mei 2019 zal met het wegvallen van de PAS aangetoond moeten worden dat een toename van de depositie niet zal leiden tot significant negatieve effecten op de Natura 2000-waarden en - als die niet kunnen worden uitgesloten – zullen negatieve effecten moeten worden gecompenseerd.

In het advies van het Adviescollege Stikstofproblematiek wordt voorgesteld dat de groei van de sector alleen wordt toegestaan wanneer er sprake is van een vermindering van de huidige NOx-emissies van de luchtvaartsector als geheel.