Landschap

Huidige situatie

Waardevolle landschappen

In deze paragraaf wordt het aspect landschap beschreven, waarbij wordt ingegaan op de landschappelijke kenmerken rond de luchthavens in Nederland, de ligging nabij Nationale Landschappen en Nationale Parken. Daarnaast wordt ingegaan op de belevingswaarde van het landschap bij luchthavens. Voor een beschrijving van de methodiek wordt verwezen naar hoofdstuk 5.

In Tabel 6.3 zijn de luchthavens met de belangrijkste landschappelijke en cultuurhistorische kenmerken weergegeven. Hier is aangegeven wat het landschap kenmerkend maakt, welke belangrijke Nationale Landschappen en Parken in de nabijheid liggen en welke belangrijke cultuurhistorie zich bevindt rondom de luchthavens. Deze vormen de basis van de effectbeoordeling.

Vanuit het Rijk is landschap een kostbaar bezit waar het Nederlands volk in willen wonen, werken, bewegen en recreëren. In deze paragraaf is met onder andere de Nationale Landschappen en Parken het landschap om de luchthavens beschreven. In 2012 zorgde de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) voor een decentralisatie van het beheer van de Nationale Landschappen. Sindsdien zijn de provincies verantwoordelijk voor deze natuurgebieden[1]. Deze landschappen hebben unieke en nationaal kenmerkende landschapskwaliteiten. Nationale Parken zijn een verzameling van natuurgebieden waarin alle bijzonderheden van de Nederlandse natuur terug te vinden zijn. De parken richten zich onder andere op de bescherming en ontwikkeling van het landschap, en natuurgerichte recreatie[2] [3]. Een overzicht van de Nationale Landschappen en Parken is te vinden in Figuur 6.16 en Figuur 6.18.

Belevingswaarde

In het algemeen staat de Nederlandse bevolking positief tegenover de luchtvaart in Nederland[4]. Hierdoor heeft de luchtvaart weinig impact op de beleving van het landschap van de luchthavens. Er worden daarom geen knelpunten geconstateerd in de huidige situatie van de belevingswaarde van het landschap.

Tabel 6.3 Overzicht landschappelijke en cultuurhistorische kenmerken per luchthaven

 

Schiphol

Lelystad Airport

Rotterdam

The Hague Airport

Eindhoven

Airport

Maastricht Aachen Airport

Groningen Airport Eelde

Landschappelijke kenmerken

Geometrische inrichting droogmakerij, strokenverkaveling, openheid landschap en rondom open landschap verstedelijking.

Vaarten, dijken, gemalen, verkavelingsstructuur en openheid [2].

Geometrische inrichting droogmakerij, strokenverkaveling, openheid landschap en verstedelijking.

Kenmerkende elementen zoals bossen, heides en beken. Een groen karakter.

Het landschap is de top van een plateau, Plateau van Schimmert. Open landschap, landbouw en hellingbossen [1].

Laag, glooiend gebied. Heideontginningen en open landschap.

Nabije Nationaal Landschappen

Laag Holland, Stelling van Amsterdam, Nieuwe Hollands Waterlinie en Groene Hart

Geen nabijgelegen Nationale Landschappen

Groene Hart en Hoeksche Waard

Het Groene Woud

Zuid-Limburg

Drentsche Aa

Nabije Nationale Parken

Geen nabijgelegen Nationale Parken

Nieuw Land

Hollandse Duinen en Delta Biesbosch - Haringvliet

Van Gogh

Geen nabijgelegen Nationale Parken

Drentsche Aa

Cultuurhistorische kenmerken

Stelling van Amsterdam (UNESCO), de Nieuwe Hollands Waterlinie en het Groene Hart[3]

Geen belangrijke cultuurhistorische kenmerken

Geen belangrijke cultuurhistorische kenmerken

Zandlandschap De Kempen grenst ten zuiden aan de luchthaven.

Geen belangrijke cultuurhistorische kenmerken

Er lopen twee beekdalen onder en langs de luchthaven

 • 1 Heuvelland Cultuur, 2019
 • 2 SAM Flevoland, 2019
 • 3 Provincie Noord-Holland, 2019

Trends en ontwikkelingen

Er vinden naar verwachting weinig autonome veranderingen plaats welke van invloed zijn op in het landschap bij alle luchthavens.

Overzicht van alle Nationale Landschappen in Nederland[8]
Figuur 6.16 Overzicht van alle Nationale Landschappen in Nederland[8]
Overzicht van alle Nationale Parken in Nederland[9]
Figuur 6.17 Overzicht van alle Nationale Parken in Nederland[9]
Overzicht specifieke ligging deel van Nationale Parken in Nederland[10]
Figuur 6.18 Overzicht specifieke ligging deel van Nationale Parken in Nederland[10]
 • 1 Rijksgoed voor het Cultureel Erfgoed, 2019
 • 2 Samenwerkingsverband Nationale Parken, 2019
 • 3 Ministerie van BZK, 2019
 • 4 Luchtvaartnieuws, 2018
 • 5 SAM Flevoland, 2019
 • 6 Heuvelland Cultuur, 2019
 • 7 Provincie Noord-Holland, 2019
 • 8 CLO, 2018
 • 9 IVN, 2019
 • 10 Nationale Parken Bureau, 2019