Gezondheid

Het aspect gezondheid valt uiteen in de indicatoren geluidshinder en luchtkwaliteit.

Bij de impact van luchtvaart op de gezondheid kan onderscheid gemaakt worden tussen interne en externe impact. Interne impact omvat de effecten voor passagiers en mensen werkzaam in de luchtvaart. Deze effecten worden hier buiten beschouwing gelaten. Externe impact omvat de effecten voor mensen op de grond, deze effecten worden hier omschreven.

Bij de analyse van gezondheidseffecten is gekeken naar effecten van handelsverkeer en is de ontwikkeling van militair verkeer en kleine luchtvaart buiten beschouwing gelaten.