Hoekpunt Concentreren

Verandering geluidbelasting door vliegtuiggeluid

In Concentreren zal de geluidbelasting in 2030 voornamelijk veranderen door de verandering van het aantal vluchten en de jaarlijkse afname vanwege technologische ontwikkeling. In 2050 zullen vluchten korter dan 500 km elektrisch zijn, dit zorgt voor een geluidsreductie van ongeveer 30% per elektrische vlucht. In vergelijking met de autonome situatie vindt bij Schiphol een toename van de geluidbelasting plaats. Bij de regionale velden zal de geluidbelasting ten opzichte van de referentiesituatie afnemen. De grote afname van de contouroppervlakte rondom Groningen Airport is te verklaren door een grotere afname van het aantal bewegingen ten opzichte van de andere regionale velden.

Tabel 7.12 Verandering geluidscontour hoekpunt Concentreren in 2030 ten opzichte van de referentiesituatie

LDEN

48

56

58

70

Schiphol

-6%

-5%

-5%

-6%

Lelystad Airport

0%

0%

0%

0%

Vliegbasis Eindhoven (civiel)

-8%

-8%

-8%

-6%

Rotterdam The Hague Airport

-5%

-6%

-6%

-3%

Maastricht Aachen Airport

-2%

-1%

-1%

-1%

Groningen Airport Eelde

-36%

-32%

-29%

-24%

Tabel 7.13 Verandering geluidscontour hoekpunt Concentreren in 2050 ten opzichte van de referentiesituatie

LDEN

48

56

58

70

Schiphol

10%

8%

9%

10%

Lelystad Airport

0%

0%

0%

0%

Vliegbasis Eindhoven (civiel)

-8%

-8%

-8%

-6%

Rotterdam The Hague Airport

-14%

-14%

-14%

-9%

Maastricht Aachen Airport

-2%

-1%

-1%

-1%

Groningen Airport Eelde

-34%

-28%

-28%

-34%

Ernstig gehinderden en slaapverstoorden

Het aantal ernstig gehinderden op Schiphol is sterk afhankelijk van de verandering van de geluidbelasting. Door een toename van het aantal vluchten op Schiphol in 2050 zal de geluidscontour groeien en het aantal gehinderden toenemen in vergelijking tot de referentiesituatie. Voor 2030 is dit niet het geval aangezien er in de referentiesituatie meer bewegingen plaatsvinden dan in Concentreren. Voor de regionale velden geldt er over het algemeen een afname van het vliegverkeer in Concentreren omdat de vluchten geconcentreerd worden richting Schiphol. Dit zorgt voor een afname van de oppervlakte van de geluidscontour en daarmee ook in een afname van het aantal ernstig gehinderden. Evenals voor de contouroppervlakte, is de grote afname van het aantal ernstig gehinderden rondom Groningen Airport te verklaren aan de grotere afname van het aantal bewegingen ten opzichte van de andere regionale velden.

De situatie in de nacht blijft gelijk voor Schiphol vanwege het plafond van 32.000 bewegingen die ook geldt in de referentiesituatie. Hierdoor zal het aantal slaapverstoorden ook gelijk blijven. Voor de regionale velden is de verwachting dat door een afname van het totale vliegverkeer, er ook een afname van het aantal vliegtuigbewegingen in de nacht zal optreden. Dit zorgt voor een afname van het aantal slaapverstoorden rondom de regionale velden.

Tabel 7.14 Aantallen gehinderden hoekpunt Concentreren in 2030 ten opzichte van de referentiesituatie

 

Ernstig gehinderden

Slaapverstoorden

Schiphol

-8%

0%

Lelystad Airport

0%

Nihil

Vliegbasis Eindhoven (civiel)

-23%

Nihil

Rotterdam The Hague Airport

-10%

Nihil

Maastricht Aachen Airport

-2%

Nihil

Groningen Airport Eelde

-57%

Nihil

Tabel 7.15 Aantallen gehinderden hoekpunt Concentreren in 2050 ten opzichte van de referentiesituatie

 

Ernstig gehinderden

Slaapverstoorden

Schiphol

17%

0%

Lelystad Airport

0%

Nihil

Vliegbasis Eindhoven (civiel)

-16%

Nihil

Rotterdam The Hague Airport

-21%

Nihil

Maastricht Aachen Airport

-2%

Nihil

Groningen Airport Eelde

-76%

Nihil

Stille perioden

Voor Schiphol blijft de situatie in de nacht gelijk. Gedurende de rest van het etmaal is er meer verkeer, waardoor de omvang van de stille perioden afneemt. Het aantal vliegtuigbewegingen is fors hoger dan in de referentiesituatie. Deze extra vluchten zullen allemaal overdag plaatsvinden. Voor de regionale velden blijven de stille perioden gedurende het hele etmaal gelijk, behalve voor Eindhoven waarvoor de nachtperiode met 1 uur wordt ingekort. Hierdoor zal de stille periode voor Eindhoven afnemen.

V2: Aanpassen banenstelsel t.b.v. verlagen complexiteit: aanleg parallelle Kaagbaan en extra noord-zuid baan tussen de Zwanenburgbaan en Polderbaan in. Sluiten Aalsmeerbaan en Buitenveldertbaan (behalve bij zware westerstorm). Oostbaan voor klein verkeer.

Deze maatregel zal een groot effect hebben op de gebieden waar vliegtuiggeluid hoorbaar is in de omgeving van Schiphol. Hoe dit de geluidbelasting precies zal beïnvloeden is lastig te voorspellen, omdat onbekend is hoe het verkeer over de nieuwe banen verdeeld wordt en welke routes er van en naar deze banen gaan leiden. Wel valt in algemene zin te stellen dat in de nabijheid van de nieuwe banen de geluidbelasting zal toenemen, terwijl de geluidbelasting onder de huidige vliegroutes van en naar de Aalsmeerbaan en Buitenveldertbaan zal afnemen.

Op basis van rapport van TO70[1] wordt met een aangepaste baanconfiguratie een beperkter aantal maximaal aantal vluchten op Schiphol (680.000) voorzien in 2050 dan in de referentiesituatie en het hoekpunt Concentreren in 2050 als plafondwaarden zijn gesteld: respectievelijk 731.000 en 800.000 vluchten per jaar. Ook zal de vraag in 2050 op Schiphol, 717.000 uitgaande van WLO-laag restricted, hoger zijn dan deze bronnen benoemde capaciteit (680.000). De onderzochte aanpassingen en baanconfiguraties leiden tot een afname van het aantal gehinderden al kunnen lokaal ook nieuwe situaties van hinder ontstaan. Veiligheid is bij aanpassing van de baanconfiguratie een belangrijke randvoorwaarde. Veiligheid (vormgeving van banen) en betrouwbaarheid van de operatie zorgen hier met name voor de capaciteitsrestrictie. Geluid is een resultante hiervan.

L6: Omgevingsfonds tbv adaptief bouwen binnen 45 Lden gefinancierd vanuit deel van de meeropbrengst vliegbelasting genoemd in maatregel K5

Het inzetten van een omgevingsfonds voor adaptief bouwen zal de geluidsproductie van vliegtuigen niet beïnvloeden, maar kan wel leiden tot een afname van hinder, zowel doordat het geluid in de bebouwde omgeving afneemt tgv adaptief bouwen, als door het feit dat de leefbaarheid verbetert en omdat richting de omgeving getoond wordt dat de sector hun hinder serieus neemt.

L6: Nieuw criterium ernstige hinder introduceren, niet gerelateerd aan een specifieke Lden contour maar aan een vast gebied (buiten 48 Lden) waardoor ernstig gehinderden die toevallig net buiten de contour wonen ook meetellen

Indien beleid wordt gemaakt voor gehinderden in een groter gebied zal waar mogelijk in een groter gebied getracht worden de geluidbelasting te reduceren. In sommige gevallen zou dit er ook toe kunnen leiden dat de hinder binnen de 48 dBA contour toeneemt.

Hinderbeleving

Door het concentreren van de vliegtuigbewegingen op Schiphol zal de geluidbelasting elders in het land afnemen. Omwonenden van Schiphol zijn reeds gewend aan vliegtuiggeluid waardoor de relatieve toename in geluid daar kleiner is dan de afname elders. Echter, gevoelens van onrecht (omwonenden van Schiphol dragen alle hinder) kunnen leiden tot een verslechtering van de hinderbeleving rondom Schiphol.

Luchtkwaliteit

Als Schiphol een multimodale hub wordt, zal dit in combinatie met de verbeterde railinfrastructuur een verkeer aantrekkende werking hebben. Door de concentratie van verkeer rondom Schiphol zal de lokale luchtkwaliteit (NOx, fijnstof, ultrafijnstof) verslechteren. Een en ander is afhankelijk van de investeringen in de kwaliteit van leven in de nabijheid van de luchthaven; de voorgestelde maatregelen richten zich op geluidbelastingreductie. Elektrische vliegtuigen en drones zullen het aantal vliegtuigbewegingen doen toenemen, de impact hiervan op de luchtkwaliteit is zeer klein.

  • 1 TO70, 2020