Hoekpunt Verdelen

Verandering geluidbelasting door vliegtuiggeluid

In Verdelen zal de geluidbelasting in 2030 voornamelijk veranderen door de verandering van het aantal vluchten en de jaarlijkse afname vanwege technologische ontwikkeling. In 2050 zullen vluchten korter dan 500 km elektrisch zijn, dit zorgt voor een geluidsreductie van ongeveer 30% per elektrische vlucht. Het verlaten van preferentie banen ter bevordering van meer piek- en rustmomenten zal leiden tot minder geluidbelasting rondom Schiphol. Bij de regionale velden vindt een toename van de contour plaats vanwege een sterke toename van het vliegverkeer.

Tabel 7.16 Verandering geluidscontouren hoekpunt Verdelen in 2030 ten opzichte van de referentiesituatie

LDEN

48

56

58

70

Schiphol

-22%

-20%

-20%

-22%

Lelystad Airport

0%

0%

0%

0%

Vliegbasis Eindhoven (civiel)

18%

20%

19%

13%

Rotterdam The Hague Airport

12%

13%

13%

8%

Maastricht Aachen Airport

65%

55%

55%

37%

Groningen Airport Eelde

45%

41%

37%

25%

Tabel 7.17 Verandering geluidscontouren hoekpunt Verdelen in 2050 ten opzichte van de referentiesituatie

LDEN

48

56

58

70

Schiphol

-27%

-28%

-24%

-25%

Lelystad Airport

0%

0%

0%

0%

Vliegbasis Eindhoven (civiel)

49%

54%

52%

34%

Rotterdam The Hague Airport

1%

1%

1%

1%

Maastricht Aachen Airport

64%

52%

52%

30%

Groningen Airport Eelde

41%

34%

30%

25%

Ernstig gehinderden en slaapverstoorden

Bij Schiphol zal door een afname ten opzichte van de geluidbelasting in de referentiesituatie de ernstige hinder en slaapverstoring afnemen. Dit laatste hangt samen met een afname van het aantal vliegtuigbewegingen in de nacht. Rondom regionale velden stijgt de geluidbelasting sterk daardoor zal ook de hinder toenemen. De grote toename van het aantal ernstig gehinderden rondom Eindhoven, Maastricht en Groningen is te wijten aan de grote toename van het aantal bewegingen ten opzichte van de referentiesituatie.

Tabel 7.18 Aantallen gehinderden hoekpunt Verdelen in 2030 ten opzichte van de referentiesituatie

 

Ernstig gehinderden

Slaapverstoorden

Schiphol

-33%

-16%

Lelystad Airport

0%

Nihil

Vliegbasis Eindhoven (civiel)

87%

Nihil

Rotterdam The Hague Airport

22%

Nihil

Maastricht Aachen Airport

83%

Nihil

Groningen Airport Eelde

66%

Nihil

Tabel 7.19 Aantallen gehinderden hoekpunt Verdelen in 2050 ten opzichte van de referentiesituatie

 

Ernstig gehinderden

Slaapverstoorden

Schiphol

-39%

-16%

Lelystad Airport

0%

Nihil

Vliegbasis Eindhoven (civiel)

270%

Nihil

Rotterdam The Hague Airport

2%

Nihil

Maastricht Aachen Airport

69%

Nihil

Groningen Airport Eelde

104%

Nihil

Stille perioden

In de nacht is er iets minder verkeer op Schiphol, maar dit effect is beperkt. Overdag zullen minder vliegtuigbewegingen hoorbaar zijn, zowel door het lagere aantal bewegingen en verder van het vliegveld ook doordat geluid met de jaren afneemt. Tot slot mogelijk meer stille perioden door baangebruik, verlaten preferentie banen t.b.v. meer piek- en rustmomenten. Voor de regionale velden geldt in de nacht een kortere stille periode rondom Maastricht. Verder overdag duidelijk drukker op alle regionale velden, waardoor de omvang van stille periodes afneemt. Tot slot mogelijk meer stille perioden door baangebruik, verlaten preferentie banen ten behoeve van meer piek- en rustmomenten.

L3: Wisselend baangebruik, verlaten preferentie banen t.b.v. meer piek- en rustmomenten

Bij deze maatregel zal soms gekozen worden voor baangebruik dat ertoe leidt dat meer mensen bloot worden gesteld aan vliegtuiggeluid, waardoor de ernstige hinder zoals berekend met een dosis-effectrelatie zal toenemen. Echter, door te zorgen dat het geluid voorspelbaarder wordt en dat mensen ook langere periodes geen vliegtuiggeluid horen kan de hinder mogelijk toch worden teruggedrongen. Dit dient echter nog nader onderzocht te worden omdat hierover in de literatuur weinig bekend is.

L6: Isolatieprogramma rond regionale luchthavens voor 56 LDEN en eisen aan geluid adaptief bouwen

Deze maatregel kan leiden tot minder hinder bij een gelijkblijvende geluidbelasting. Isolatie werkt alleen voor personen die zich in een woning bevinden (met gesloten ramen) terwijl adaptief bouwen ook buiten een effect kan hebben.

Hinderbeleving

Door het verplaatsen van vliegtuigbewegingen uit dichtbevolkt gebied naar voor Nederlandse begrippen dunbevolkt gebied zal het aantal ernstig gehinderden afnemen. Doordat het vliegtuiggeluid verplaatst wordt naar groepen die minder gewend zijn aan vliegtuiggeluid zal de hinderbeleving rondom regionale velden sterk verslechteren. Rondom Schiphol zal de hinderbeleving verbeteren door de forse reductie van het aantal vliegtuigbewegingen, echter doorgaans is het effect van een positieve ontwikkeling op de beleving minder sterk. Toch is de verwachting dat de totale hinderbeleving verbeterd doordat het aantal ernstig gehinderden rondom Schiphol veel hoger ligt dan bij andere vliegvelden.

Luchtkwaliteit

Het uitplaatsen van vliegverkeer naar regionale luchthavens zal de luchtkwaliteit rondom regionale velden doen verslechteren. De geluidscontouren en de hinder zullen groeien. De uitgeplaatste vluchten zullen met relatief kleine vliegtuigen worden uitgevoerd. Dit betekent hierdoor niet dat het aantal vluchten op Schiphol minder wordt. Immers de vraag (naar slots) is groter dan het aanbod. Voor Nederland betekent dit een netto mogelijkheid tot groei van de luchtvaart. De hinder (lokale luchtkwaliteit en geluidbelasting) rondom Schiphol is afhankelijk van de invulling van het “anders gebruiken”.