Klimaat

Het thema klimaat omvat de indicatoren CO2, NOx[1] en waterdamp. De gehanteerde indicatoren, uitgangspunten en aannames voor deze deelthema’s staan gespecificeerd in hoofdstuk 5. Hieronder volgt de effectbeoordeling van de drie hoekpunten. Voor Klimaat wordt ook getoetst aan de klimaatdoelstellingen (zie hoofdstuk 5 onderdeel klimaat ‘CO2- emissies).

Tabel 7.25 Effectscore indicator per Hoekpunt ten opzichte van de score van de referentiesituatie

Overslaan: Interactieve visual (Genially)

De interactieve content hieronder is mogelijk niet toegankelijk.

  • 1 Hier wordt gerefereerd aan het klimaateffect van NOx. Voor de gezondheidseffecten wordt verwezen naar hoofdstuk 7 onderdeel gezondheid.