Hoekpunt Verdelen

Publieke toegankelijkheid

In dit hoekpunt is er in 2050 sprake van een zeer groot vraagoverschot op Schiphol, wat maar in zeer beperkte mate kan worden opgevangen door de regionale luchthavens. Er wordt wel een geringe substitutie naar de trein verwacht. Verwacht wordt dat de ticketprijzen van vliegen zullen stijgen. In dit hoekpunt worden net als bij de referentiesituatie de maatregelen K2 (Onderzoeks- en innovatie duurzame luchtvaart financieel stimuleren), K3 (Nationale bijmengverplichting duurzame brandstoffen) en K5 (Invoeren vliegbelasting en opbrengst oormerken voor innovatie duurzame luchtvaart) ingevoerd. Het effect van deze maatregelen is echter gering. Geconcludeerd wordt op basis van bovenstaande dat de luchtvaart daarmee voor het publiek in de toekomst substantieel minder toegankelijk wordt dan in de referentiesituatie het geval is.

Er zijn grote verschillen ten opzichte van de referentiesituatie; het effect wordt gezien als negatieve tendens.

Rechtvaardigheid verdeling lusten en lasten luchtvaart

Bedrijven: Naar verwachting zal (het spreiden van) de groei in de luchtvaart tot minder omzet voor bedrijven zorgen dan bij de referentiesituatie. De verbeterde regionale bereikbaarheid beantwoordt vooral een vraag vanuit burgers/ recreanten maar veel minder die van (luchthavengerelateerde) bedrijven. Daarmee betekent deze strategie een negatieve verschuiving in de balans tussen lasten en lusten voor bedrijven ten opzichte van referentiesituatie.

Direct omwonenden: Als gevolg van de genoemde beleidsmaatregelen valt te verwachten dat de lokale hinder van Schiphol daalt, terwijl die van de regionale luchthavens ongeveer gelijk blijft is aan die van de referentiesituatie. Verwacht wordt dat het positieve bereikbaarheidseffect meer op regionaal niveau speelt. De balans van lusten en lasten voor direct omwonenden wordt daarmee gunstiger (minder hinder Schiphol; betere bereikbaarheid regio).

Regionaal omwonenden: Als gevolg van de genoemde beleidsmaatregelen valt te verwachten dat de lokale hinder van Schiphol licht daalt, terwijl die van de regionale luchthavens ongeveer gelijk blijft is aan die van de referentiesituatie. Verwacht wordt dat er een gering positief bereikbaarheidseffect op regionaal niveau speelt. De balans van lusten en lasten voor regionaal omwonenden wordt daarmee gunstiger (iets minder hinder Schiphol; betere bereikbaarheid regio).

Algemene Nederlandse bevolking: De algemene bevolking van Nederland zal dichter bij huis een iets groter aanbod van bestemmingen/ vluchten krijgen. Tegelijk wordt de last van klimaatverandering (deels) gereduceerd door investeringen uit opbrengsten van de luchtvaart. Daarmee valt de balans van lusten en lasten van de algemene bevolking gunstiger uit.

Conclusie:

  • Een verwachte afname van de omzet van bedrijven versus een betere bereikbaarheid voor de direct omwonenden van regionale luchthavens zorgt voor een verschuiving in de balans ten gunste van de direct omwonenden van met name de regionale luchthavens;

  • Door een verwachte afname van de omzet van bedrijven versus een betere bereikbaarheid voor de regionaal omwonenden van regionale luchthavens, verschuift balans ten gunste van de regionaal omwonenden;

  • Door een afname van de omzet voor bedrijven versus het terugvloeien van inkomsten uit luchtvaart ter vermindering van klimaatlast en een verbeterde bereikbaarheid, verschuift balans ten gunste van de Nederlandse bevolking.

  • Bij de direct omwonenden en regionaal omwonenden treden gelijke effecten op waardoor de balans min of meer blijft zoals die was.

  • Een afname van hinder rond Schiphol en verbeterde bereikbaarheid voor de direct omwonenden van regionale luchthavens versus het terugvloeien van inkomsten uit luchtvaart ter vermindering van klimaatlast en een verbeterde bereikbaarheid van de algemene bevolking houdt de balans tussen deze 2 groepen min of meer gelijk.

  • Door een afname van hinder rond Schiphol en verbeterde bereikbaarheid voor de regionaal omwonenden van regionale luchthavens versus het terugvloeien van inkomsten uit luchtvaart ter vermindering van klimaatlast en een verbeterde bereikbaarheid van de algemene bevolking houdt de balans min of meer gelijk.

Uit de analyse blijkt dat als gevolg van het hoekpunt Verdelen de verdeling van lusten en lasten tussen verschillende groepen voor bedrijven ongunstiger wordt ten opzichte van de omwonenden en de algemene Nederlandse bevolking. De verhoudingen tussen de overige groepen blijven min of meer ongewijzigd. Deze strategie lijkt daarmee de positie van bedrijven eenzijdig te verzwakken. Dit wordt gezien als een negatieve tendens.