De Voorkeursstrategie

De Voorkeursstrategie in de Ontwerp Luchtvaartnota 2020-2050 moet tot een nieuwe balans leiden tussen de positieve en negatieve effecten van de luchtvaart. De hinder en de uitstoot moeten omlaag. Er komen nieuwe normen voor geluidhinder en (ultra)fijnstof vanwege de zorg voor de gezondheid. Ook wordt een duidelijke ambitie gesteld voor de bijdrage van de luchtvaart aan het beperken van de klimaatverandering. Daarbij wordt het belang van de internationale bereikbaarheid van Nederland niet uit het oog verloren. De luchtvaart vervult hierbij een essentiële rol. Duidelijke ambities, normen en afspraken leiden tot het perspectief voor de partijen die onze internationale bereikbaarheid via de lucht en via de grond verzorgen. In de VKS is veiligheid randvoorwaardelijk. Gestreefd wordt naar een continue verbetering van de veiligheid in de luchtvaart. De groei van de luchtvaart mag niet ten koste gaan van de veiligheid.

Hieronder is een beschrijving gegeven van de VKS. Vervolgens is de VKS getoetst aan de vier doelstellingen (zie hoofdstuk 3) en is beoordeeld in hoeverre de toetsresultaten van de VKS afwijken van de toetsresultaten van de hoekpunten in het MER.